В съответствие с §27, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №1/2015 г. за специализациите в системата на здравеопазването, „МБАЛ – Шумен“ АД, която е база за обучение по смисъла на Наредбата, обявява следното предложение за места за лекари специализанти, финансирани от държавата за 2022 година:

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ

„МБАЛ – ШУМЕН“ АД ЗА МЕСТА ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ЗА 2022 Г. ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 2
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ 3
ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ 1
КАРДИОЛОГИЯ 3
НЕОНАТОЛОГИЯ 1
НЕФРОЛОГИЯ 1
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 1
ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 1
ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1
ПЕДИАТРИЯ 3
ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ 1
УРОЛОГИЯ 1
ХИРУРГИЯ 3

 

         Лицата, които имат образователно-квалификационна степен „магистър по медицина“ и биха желали да кандидатстват за предложените места, следва да заявят това писмено в отдел „Човешки ресурси“ на „МБАЛ – Шумен“ АД, ул. „Васил Априлов“ № 63, в срок до 28.10.2021 г.
____________________________________________________________________________________________________________________

            Уважаеми съграждани, продължаваме да публикуваме имената на дарителите на средства за
            заплащане на кислорода, необходим за лечение на пациентите на „МБАЛ – Шумен” АД.

От 25.11.2020 г. до 04.12.2020 г. се отзоваха следните лица и фирми:

    1. Дениз Салим Юнуз
    2. ГОБАЛ ЕООД
    3. ПОЖАРЕН КОНТРОЛ ЕООД
    4. Юлиана Николова Ефремова
    5. Мария Илиева
    6. Михаела Диянова Сакарова
    7. Петър Тодоров Добрев
    8. Тина Йорданова Широкова

Общо дарените средства за периода са 1117,79 лв.

Към 27.11.2020 г., заплатихме част от задълженията ни към доставчика на кислород
            СОЛ България ЕАД в размер на 2 652,91 лв. по следните фактури:

От фактура № 5100008941/26.10.2020 г.                    -    871,63 лв.

Фактура № 5100008974/30.10.2020 г. на стойност    - 1330,56 лв.

Фактура № 5800002306/02.10.2020 г. на стойност    -     70,56 лв.

Фактура № 5800008783/25.09.2020 г. на стойност    -   190,08 лв.

Фактура № 5800008844/05.10.2020 г. на стойност    -   190,08 лв.

Изказваме още веднъж голяма благодарност от името на пациентите и персонала
          на лечебното заведение.

                           От ръководството на „МБАЛ – Шумен” АД

 Уважаеми съграждани, продължаваме да публикуваме имената на дарителите на средства за
заплащане на кислорода,
необходим за лечение на пациентите на „МБАЛ – Шумен” АД.

От 20.11.2020 г. до 24.11.2020 г. се отзоваха следните лица и фирми:

    1. Валентина Валериева Владева
    2. Пламен Петров Добрев
    3. Дикран Каприел Минасян
    4. Михаела Милкова Хубенова
    5. Даниела Бонева Камаджиева
    6. Светлин Руменов Минев
    7. Гюлер Галиб Ибрям
    8. Емил Георгиев Попов
    9. Жана Петрова Маркова
    10. Ахмед Мехмед Ахмед
    11. Тонка Статева Атанасова
    12. Айтен Шабан Хюсеин
    13. Николай Петев Николов
    14. Григори Симеонов
    15. Стоянка Господинова Йорданова
    16. Галина Николаева Колева
    17. Ралица Иванова Правова
    18. Мирослав Миленов Миладинов
    19. Виолина Владимирова Атанасова
    20. Нели Людмилова Петрова
    21. Мерлин Мехмедова Мехмедова
    22. Бахри Ахмедов Мехмедов
    23. ЕТ ВЕСИЛЕ ЮМЕРОВА – 75
    24. Мирослава Огорелкова
    25. Радослав Димитров
    26. Галин Димилянов Тонев
    27. Велмира Стефанова Димитрова
    28. Владимир Крумов Георгиев
    29. Драгомир Ивелинов Тодоров
    30. Артур Едуард Алтунян
    31. Елена Петкова Захариева
    32. Десислава Кирилова Кирилова
    33. Сем.Жекови
    34. Христо Христов

Общо дарени средства за периода – 5 106,67 лв.
Някои дарители са дарили повече от един път.
Чрез Сдружение „Стопанска камара” сме получили 10 000 лв., които също са дарени от граждани и фирми.
Изказваме още веднъж голяма благодарност от името на пациентите и персонала на лечебното заведение.

                                                                              От ръководството на „МБАЛ – Шумен” АД

Банковата сметка на „МБАЛ – Шумен” АД, по която можете да превеждате даренията си е:

Банкова сметка на „МБАЛ – Шумен” АД

IBAN BG04CECB97901048884100

BIC  CECBBGSF

ЦКБ АД – клон Шумен

             

Уважаеми съграждани,

Към 20.11.2020 г. доставките на кислород към „МБАЛ – Шумен” АД са регулярни и болницата заплаща на доставчика заявените количества.

Подета бе гражданска инициатива за подпомагане на болницата чрез финансиране на дейността по закупуване на кислород, чиято консумация към момента е завишена около 4-5 пъти.

Изказваме голяма благодарност на всички включили се граждани и фирми и публикуваме имената им по реда на постъпването на даренията по сметка на лечебното заведение. Отзоваха се много хора, чиято съпричастност е затрогваща и показва, че в тези трудни времена хората не са загубили добротата и човешките ценности.

Дарители към 20.11.2020 г.:

Петър Тодоров Добрев
Лидия Пенева Здравкова
Румен Дончев ИвановИвелина
Красимирова Кирова
Анита Николаева Ангелова
Зорница Павлова Стефанова
Даниела Владимирова Кукуянова
Елена Панайотова Петкова
Видалина Николаева Александрова
Петко Стоянов Петков
МЕГА СОТ ЕООД
Росен Яков Кьосев
Ирина Милчева Димова
ЮПИЕЛ ТУР ООД
Цветелина Георгиева Стоянова
Галин Галинов Бербенков
Невим Ридванова Ибрахимова
СБМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД
Илиян Димчев Хараланов
Милен Веселинов Добрев
Даяна Цанкова Бошнакова
Йордан Радославов Радев
Калин Александров Стойнов
Ергидзан Осман Алиндерисмаилова
Драган Манолов Драганов
Розалина Чернева Бояджиева
Димитър Николаев Стоянов
Лъчезара Василева Дилова
Грета Живкова Стоянова
Жулиета Радева Желязкова
Валентина Спасова Дянкова
Антония Славчева Димитрова
Венелин Василев Пенчев
Георги Димитров Герчев
Стела Светославова Лекова
Ваня ПетроваТенева
ИПСМПОБ д-р Златинка Илиева ЕООД
ЗОРА д-р Златинка Тенева Илиева ЕООД
Богиня Манолова Венциславова
Милен Светославов Великов
Елена Веселинова Акалийска
Мария Павлинова Сурилова
Анна Евгениева Бояджиева
Десислава Кирилова Кирилова
РОТАРИ КЛУБ – Шумен СДРУЖЕНИЕ
Михаела Диянова Сакарова
Маргарита Луладзиева
Йовка Иванова Балабанова
Мевр Фатме Зюлкярова
Теменуга Трамнау
Пламен и Гергана Василеви

 

Със събраната обща сума от 7517,81 лв. на 20.11.2020 г. заплатихме следните
      фактури  към доставчика СОЛ България ЕАД:

Фактура № 0000137780/17.09.2020 г. на стойност 1080 лв.

Фактура № 5100008668/03.09.2020 г. на стойност 1347,84 лв.

Фактура № 5100008732/16.09.2020 г. на стойност 1324,80 лв.

Фактура № 5100008783/25.09.2020 г. на стойност 1203,84 лв.

Фактура № 5100008844/05.10.2020 г. на стойност 973,44 лв.

Фактура № 5100008915/19.10.2020 г. на стойност 1440,00 лв.

От фактура № 5100008941/26.10.2020 г. – 147,89 лв.

 От ръководството на „МБАЛ – Шумен" АД

1.