Шуменската болница на печалба

МБАЛ – Шумен АД излезе на печалба за пръв път от 2014 г. Реализирана е чиста печалба за 9-месечието на 2019 г. в размер на 304 хил. лв. На печалба са дейностите както на адреса в гр. Шумен, така и на адреса в гр. Нови пазар.

Общите приходи от НЗОК се увеличават с 866 хил. лв. в сравнение със същия период на миналата година. Увеличението се дължи на по-големия брой преминали болни и на ръста на цените на някои клинични пътеки.

Средната брутна работна заплата в „МБАЛ – Шумен” АД за 9-месечието е 1243 лв. и е увеличена в сравнение със същия период на м.г. със 154 лв.

В момента болницата е стабилизирана и отчита бърз растеж, което позволи на два пъти през годината да се увеличат заплатите на някои категории персонал, най-вече на медицинските сестри.

Намаляват и задълженията на болницата през 9-месечието с 1,119  млн. лв.