СПИСЪК НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПОСОЧЕНИ В АЛГОРИТЪМА НА КП, КОИТО НЗОК НЕ ЗАПЛАЩА

КП № 28Високоспециализирани ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ ПРОЦЕДУРИ при заболявания на ГАСТРОИНТЕСТИНАЛния ТРАКТ

 

 
Примка за лигиране еднократна НЗОК не заплаща посоченото изделие
Накрайник за лигиране еднократен НЗОК не заплаща посоченото изделие
Саморазтваряща се ендопротеза за хранопровод или черво и други НЗОК не заплаща посоченото изделие

Игла за тънкоиглена биопсия под ехографски контрол

НЗОК не заплаща посоченото изделие
Игла за биопсия през ехоендоскоп НЗОК не заплаща посоченото изделие
Индивидуален набор (капсула и аксесоари) за из-вършване на капсулна ентероскопия НЗОК не заплаща посоченото изделие

 

КП № 32 ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ХЕПАТОБИЛИАРНАТА СИСТЕМА (ХБС), ПАНКРЕАСА И ПЕРИТОНЕУМА

Комплект за ендоскопска резекция при горна ендоскопия еднократен НЗОК не заплаща посочените изделия

Балонен екстрактор

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Кошница за екстракция

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Пластмасова ендопротеза за жлъчните пътища

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Пластмасова ендопротеза за панкреаса

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Система за протезиране

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Саморазширяваща се протеза за жлъчни пътища и панкреас

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Игла за тънкоиглена биопсия под ехографски контрол

НЗОК не заплаща посоченото изделие
Игла за биопсия през ехоендоскоп НЗОК не заплаща посоченото изделие
Набор за термоаблация НЗОК не заплаща посоченото изделие

 

КП № 70 трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур стадии T1-3, N 0-2, M 0-1

Примки за трансуретрална монополарна резекция

НЗОК не заплаща посочените изделия

Примки за трансуретрална биполарна резекция

НЗОК не заплаща посочените изделия

Световоди за лазерна резекция

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 72ТРАНСУРЕТРАЛНА ПРОСТАТЕКТОМИЯ

Примки за трансуретрална монополарна резекция

НЗОК не заплаща посочените изделия

Примки за трансуретрална биполарна резекция

НЗОК не заплаща посочените изделия

Световоди за лазерна процедура

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 76 БЪБРЕЧНО-КАМЕННА БОЛЕСТ: УРОЛИТИАЗА – ЕНДОСКОПСКИ МЕТОДИ НА ЛЕЧЕНИЕ

Урологични протези

НЗОК не заплаща посочените изделия

Стентове тип “JJ”

НЗОК не заплаща посочените изделия

Лазерни, електромагнитни и други сонди

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сет за перкутанна нефростома

НЗОК не заплаща посоченото изделие

 

КП № 78 оперативни процедури върху МЪЖКА ПОЛОВА СИСТЕМА

Тестикуларни протези

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 80 оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност

Примки за трансуретрална монополарна резекция

НЗОК не заплаща посочените изделия

Примки за трансуретрална биполарна резекция

НЗОК не заплаща посочените изделия

Световоди за лазерна резекция

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 81 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ИНКОНТИНЕНЦИЯ НА УРИНАТА

Сет за урологични имплантации

НЗОК не заплаща посоченото изделие

 

КП № 82 РЕКОНСТРУКТИВНИ ОПЕРАЦИИ В УРОЛОГИЯТА

Вземане и обработка на алопластичен материал

НЗОК не заплаща посочените изделия

Пенис - протеза

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 85 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА БЪБРЕКА И УРЕТЕРА С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ

Стентове тип “JJ”

НЗОК не заплаща посочените изделия

Урологични протези

НЗОК не заплаща посочените изделия

Степели (клипсери)

НЗОК не заплаща посочените изделия

Хемостатични средства – рекомбинантен фактор на съсирване и/или хемостатична пудра

НЗОК не заплаща посочените изделия

Консумативи за лапароскопскаи роботасистирана хирургия

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 118 ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ВЪНШНО УХО И ТЪПАНЧЕВА МЕМБРАНА

Протези тип "пистон" НЗОК не заплаща посочените изделия
Вентилаторни тръбички НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 119Хирургично лечение глухота при проводно намаление на слуха

Протези при отосклероза НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 123Оперативно лечение на нарушено носно дишане

Носни сплинтове НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 131 ОПЕРАТИВНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА катаракта

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Очна леща и вискосубстанция

НЗОК не заплаща посоченото изделие

КП № 133 Хирургично лечение на глаукома

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Импланти

Не се заплащат от НЗОК

Вискосубстанция

Не се заплаща от НЗОК

 

КП № 134 Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Интравитреални медикаментозни имплантиАнтиангиогенни препарати

НЗОК не заплаща посочените изделия/препарати

Импланти за слъзни пътища, орбитни импланти

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 135 ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ВЪРХУ ПРИДАТЪЦИТЕ НА ОКОТО С ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Еднопътни и двупътни канюли и тръбички за траен терапевтичен ефект

НЗОК не заплаща посочените изделия

Импланти

НЗОК не заплаща посочените изделия

Трансплантати

НЗОК не заплаща посочените изделия

Вискосубстанция; оцветители

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 136 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ОЧНАТА ЯБЪЛКА с голям обем и сложност

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Орбитни и клепачни импланти

НЗОК не заплаща посочените изделия

Вискосубстанции

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 145 Нерадикално отстраняване на матката

Скъпоструващи медицински изделия

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посоченото изделие

 

КП № 146 Радикално отстраняване на женски полови органи

Скъпоструващи медицински изделия

Консумативи за роботизирана система DaVinciS НЗОК не заплаща посоченото изделие

 

КП № 147 оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

Скъпоструващи медицински изделия

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посоченото изделие

 

КП № 150 корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Платна за укрепване на тазово дъно

НЗОК не заплаща посоченото изделие
Ленти за слингови операции НЗОК не заплаща посоченото изделие
Колоидални перли за инфилтрация НЗОК не заплаща посоченото изделие

 

КП № 152 Корекции на проходимост и въЗстановяване на анатомия при жената

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

№ 156 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ХРАНОПРОВОД, СТОМАХ И ДУОДЕНУМ С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ О КП БЕМ И СЛОЖНОСТ, при ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Кръгови ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Линеарни ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 157 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ХРАНОПРОВОД, СТОМАХ И ДУОДЕНУМ С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, при лица под 18 години

             Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Кръгови ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Линеарни ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

КП № 158 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ХРАНОПРОВОД, СТОМАХ И ДУОДЕНУМ СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Кръгов ушивател

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Линеарен ушивател

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 159 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ХРАНОПРОВОД, СТОМАХ И ДУОДЕНУМ СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ,ПРИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Кръгов ушивател

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Линеарен ушивател

НЗОК не заплаща посоченото изделие

 

КП № 160 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТЪНКИ И ДЕБЕЛИ ЧЕРВА, ВКЛ. ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МЕЗЕНТЕРИУМА И РЕТРОПЕРИТОНЕУМА С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, при ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Кръгови ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Линеарни ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 161 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТЪНКИ И ДЕБЕЛИ ЧЕРВА, ВКЛ. ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МЕЗЕНТЕРИУМА и ретроперитонеума С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, при лица под 18 години

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Кръгови ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Линеарни ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

 

КП № 162 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТЪНКИ И ДЕБЕЛИ ЧЕРВА СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, при лица над 18 години

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Кръгови ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Линеарни ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

 

КП № 163 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТЪНКИ И ДЕБЕЛИ ЧЕРВА СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, при лица под 18 години

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Кръгови ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Линеарни ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

 

КП № 164 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ АПЕНДИКС

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

КП № 165 ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА СТОМА

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Кръгови ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Линеарни ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 166ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ НА АНУСА И ПЕРИАНАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Автосъшиватели за хемороидектомия НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 167ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ХЕРНИИ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Меш (платно) за пластика на коремната стена

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 168 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ХЕРНИИ С ИНКАРЦЕРАЦИЯ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Меш (платно) за пластика на коремната стена

НЗОК не заплаща посоченото изделие

 

КП № 170 ЛАПАРОСКОПСКА ХОЛЕЦИСТЕКТОМИЯ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Стерилни полиетиленови ръкави за глава на камерата

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 197 конструиране на Постоянен достъп за хрониохемодиализа иза поставяне на порт-а-кат за химиотерапия

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Порт-а-кат за химиотерапия НЗОК не заплаща посочения консуматив

 

КП № 205 Гръбначни и Гръбначно-мозъчни оперативни интервенции

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Двусегментни спинални импланти

НЗОК не заплаща посочените изделия

Полисегментни импланти

НЗОК не заплаща посочените изделия

Костен цимент за вертебропластика

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Титаниев „Меш” (клетка)

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Керамични/титаниеви Кейджове (клетки)

НЗОК не заплаща посочените изделия

Изкуствени дискове за артропластика

НЗОК не заплаща посочените изделия

Балони за кифопластика

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 215ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРи с ГОЛяМ И МНОГО ГОЛяМ обем и сложност на ТАЗА И долния крайник

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 217 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТАЗА И ДОЛНИЯ КРАЙНИКСЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 219 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Резорбируеми винтове и анкери при артроскопски процедури НЗОК не заплаща посочените изделия
Еднократни артроскопски изделия НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 220 големи оперативни ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТТА НА РАМЕННИЯ ПОЯС И ГОРНИЯ КРАЙНИК

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 222 средни оперативни ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТТА НА РАМЕННИЯ ПОЯС И ГОРНИЯ КРАЙНИК

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури НЗОК не заплаща посочените медицински изделия

 

КП № 259 хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 260 хирургично лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 261 Оперативни процедури в лицево - челюстната област със среден обем и сложност

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури НЗОК не заплаща посочените     изделия

 

КП № 266 Лечение на фрактури на Лицевите и челюстните кости

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури - пластини, винтове, дистрактори, титанови мрежи, екстра- или интраорални     фиксатори НЗОК не заплаща посочените медицински изделия