Ръководител вътрешен одит

„МБАЛ – Шумен” АД търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение на 0,5 щат.

За Ръководител на вътрешен одит се назначават лица, които отговарят на следните изисквания:

1. да са дееспособни лица;

2. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;

3.да притежават сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53 от ЗВОПС, или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.

4. да има завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен "магистър";

5. да има най-малко три години стаж в областта на вътрешния или външния одит.

свободни длъжности за лекари специализанти

„МБАЛ Шумен”АД обявява свободни длъжности за лекари специализанти по специалности:

Инфекциозни болести

1 бр

Анестезиология и интензивно лечение   

2 бр.

Неонатология

2 бр.

Вътрешни болести

2 бр.

Нервни болести

2 бр.

Хирургия

1 бр

Ортопедия и травматология

1 бр