На основание чл. 89, чл. 90, чл. 91 от КТ, и чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, “Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. Шумен

О Б Я В Я В А

І. Конкурс за заемане на длъжностите:

- „Лекар, специализант по Кардиология” – за 2 щатни бройки;

- „Лекар, специализант по Нефрология” – за 2 щатни бройки;

- „Лекар, специализант по Хирургия” – за 3 щатни бройки;

- „Лекар, специализант по Нервни болести” – за 2 щатни бройки;

- „Лекар, специализант по Физикална и рехабилитационна медицина” – за 1 щатна бройка, обучението се финансира от държавата;

- „Лекар, специализант по Ревматология” – за 1 щатна бройка;

- „Лекар, специализант по Пневмология и фтизиатрия” – за 2 щатни бройки;

- „Лекар, специализант по Гастроентерология” – за 2 щатни бройки;

- „Лекар, специализант по Неонатология” – за 1 щатна бройка, обучението се финансира от държавата;

- „Лекар, специализант по Неонатология” – за 1 щатна бройка;

- „Лекар, специализант по Акушерство и гинекология” – за 2 щатни бройки;

- „Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение” – за 3 щатни бройки;

- „Лекар, специализант по Инфекциозни болести” – за 1 щатна бройка, обучението се финансира от държавата;

- „Лекар, специализант по Вътрешни болести” – за 1 щатна бройка;

- „Лекар, специализант по Педиатрия” – за 2 щатни бройки;

- „Лекар, специализант по Обща и клинична патология” – за 1 щатна бройка, обучението се финансира от държавата;

- „Лекар, специализант по Клинична микробиология” – за 1 щатна бройка, обучението се финансира от държавата.

            ІІ. Конкурсът ще се проведе чрез събеседване с цел да се установят познанията на кандидатите по специалността, за която кандидатстват, както и другите им умения и компетенции, необходими за заемане на длъжността – социални, организационни, компютърни, езикови и др.

            ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

  1. Да имат висше медицинско образование – магистър по медицина.

      ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

            Заявление; автобиография – европейски формат със снимка; мотивационно писмо; копие от диплом за висше образование – магистър по медицина, в т.ч. приложението с оценките от курса на обучение; сертификати и/или удостоверения за преминали обучения /ако има такива/ - езикови курсове, компютърни умения, социални и организационни умения.

Краен срок за подаване на документи: 29 април 2021 г. в отдел „Управление на човешките ресурси и СДО”


За справки: отдел УЧРСДО

Телефони: централа 855755, вътр. 205

„МБАЛ Шумен"АД обявява конкурс за заемане на длъжността „Лекар, специализант по хирургия” в Отделение по хирургия


На основание чл. 89, чл. 90, чл. 91 от КТ, и чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, “Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. Шумен

О Б Я В Я В А

  І. КОНКУРС за заемане на длъжността „Лекар, специализант по хирургия” в Отделение по хирургия.

         ІІ. Конкурсът ще се проведе чрез събеседване с цел да се установят познанията на кандидатите по специалността, за която кандидатстват, както и другите им умения и компетенции, необходими за заемане на длъжността – социални, организационни, компютърни, езикови и др.

            ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

  1. Да имат висше медицинско образование – магистър по медицина.

      ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

            Заявление; автобиография – европейски формат със снимка; мотивационно писмо; копие от диплом за висше образование – магистър по медицина, в т.ч. приложението с оценките от курса на обучение; сертификати и/или удостоверения за преминали обучения /ако има такива/ - езикови курсове, компютърни умения, социални и организационни умения.

      Краен срок за подаване на документи: 28 октомври 2020 г. в отдел „Управление на човешките ресурси и СДО”За справки: отдел УЧРСДО

                Телефони: централа 855755, вътр. 205

„МБАЛ Шумен"АД обявява свободни длъжности за лекари специализанти по специалности:


Дата 17.9.2020г
На основание чл. 89, чл. 90, чл. 91 от КТ, и чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, “Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. Шумен

О Б Я В Я В А

       І. Конкурс за заемане на длъжностите:

- „Лекар, специализант по Неонатология” – за 1 щатна бройка;

- „Лекар, специализант по Акушерство и гинекология” – за 1 щатна бройка;

- „Лекар, специализант по Инфекциозни болести” – за 1 щатна бройка;

- „Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение” – за 1 щатна бройка;

- „Лекар, специализант по Обща и клинична патология” – за 1 щатна бройка;

- „Лекар, специализант по Ортопедия и травматология” – за 1 щатна бройка;

- „Лекар, специализант по Клинична лаборатория” – за 1 щатна бройка.

           ІІ. Конкурсът ще се проведе чрез събеседване с цел да се установят познанията на кандидатите по специалността, за която кандидатстват, както и другите им умения и компетенции, необходими за заемане на длъжността – социални, организационни, компютърни, езикови и др.

            ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

  1. Да имат висше медицинско образование – магистър по медицина.

        ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

            Заявление; автобиография – европейски формат със снимка; мотивационно писмо; копие от диплом за висше образование – магистър по медицина, в т.ч. приложението с оценките от курса на обучение; сертификати и/или удостоверения за преминали обучения /ако има такива/ - езикови курсове, компютърни умения, социални и организационни умения.

      Краен срок за подаване на документи: 23 октомври 2020 г.
          в отдел „Управление на човешките ресурси и СДО”
          За справки: отдел УЧРСДО  Телефони: централа 855755, вътр. 205

КОНКУРС за заемане на длъжностите „Лекар, специализант по клинична микробиология” в Микробиологична лаборатория и „Лекар, специализант по педиатрия” в Отделение по педиатрияНа основание чл. 89, чл. 90, чл. 91 от КТ, и чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата

на здравеопазването, "Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен" АД – гр. Шумен

О Б Я В Я В А

                    І. Конкурс за заемане на длъжностите:
                    - „Лекар, специализант по Клинична микробиология" в Микробиологична лаборатория;
                    - „Лекар, специализант по Педиатрия" в Отделение по педиатрия

                   ІІ. Конкурсът ще се проведе чрез събеседване с цел да се установят познанията на кандидатите
                   по специалността, за която кандидатстват, както и другите им умения и компетенции, необходими
                   за заемане на длъжността – социални, организационни, компютърни, езикови и др.

                   ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
                   1. Да имат висше медицинско образование – магистър по медицина.

                   ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
                   Заявление; автобиография – европейски формат със снимка; мотивационно писмо;
                   копие от диплом за висше образование – магистър по медицина,  в т.ч. приложението
                   с оценките от курса на обучение;  сертификати и/или удостоверения за преминали обучения
                   /ако има такива/ - езикови курсове, 
компютърни умения, социални и организационни умения.

                   Краен срок за подаване на документи: 02 октомври 2020 г.
                   в отдел „Управление на човешките ресурси и СДО"

                   За справки: отдел УЧРСДО
                  Телефони: централа 855755, вътр. 205

  КОНКУРС за заемане на длъжността „Лекар, специализант по образна диагностика”
                                           в Отделение по образна диагностикаНа основание чл. 89, чл. 90, чл. 91 от КТ, и чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, “Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. Шумен

О Б Я В Я В А

І. КОНКУРС за заемане на длъжността „Лекар, специализант по образна диагностика” в Отделение по образна диагностика.

 

      ІІ. Конкурсът ще се проведе чрез събеседване с цел да се установят познанията на кандидатите по специалността, за която кандидатстват, както и другите им умения и компетенции, необходими за заемане на длъжността – социални, организационни, компютърни, езикови и др.

       ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

  1. Да имат висше медицинско образование – магистър по медицина.

   ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

            Заявление; автобиография – европейски формат със снимка; мотивационно писмо; копие от диплом за висше образование – магистър по медицина, в т.ч. приложението с оценките от курса на обучение; сертификати и/или удостоверения за преминали обучения /ако има такива/ - езикови курсове, компютърни умения, социални и организационни умения

Краен срок за подаване на документи: 14 септември 2020 г. в отдел „Управление на човешките ресурси и СДО”  За справки: отдел УЧРСДО

Телефони: централа 855755, вътр. 205