КОНКУРС ЗА СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

На основание чл. 89, чл. 91 от КТ, във връзка със заповед № 376/22.12.2015 г., „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД

О Б Я В Я В А

І. КОНКУРС за заемане на длъжностите:

 • Старши медицински лаборант на Клинична лаборатория
 • Старши медицински лаборант на Отделение по обща и клинична патология
 • Старша медицинска сестра на Хирургично отделение
 • Старша медицинска сестра на Ортопедотравматологично отделение
 • Старша медицинска сестра на Първо вътрешно отделение
 • Старша медицинска сестра на Отделение по педиатрия
 • Старша акушерка на Отделение по кожни и венерически болести
 • Старша медицинска сестра на Отделение по нервни болести
 • Старша медицинска сестра на ОАИЛ
 • Старши медицински рехабилитатор на Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

            ІІ. Конкурсът да се проведе чрез защита и събеседване на предварително разработен писмен проект на тема:

„Концепция за управление на здравните грижи в структурата /отделение, лаборатория/ за период от три години”

            ІІІ. Изисквания към кандидатите:

 1. Да имат придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”.

2. Да имат трудов стаж като медицински специалисти – минимум 3 години след придобиването на образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалността „Управление на здравните грижи”.

3. Да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към 28 февруари 2018 г.

При равни други условия, предимство ще имат кандидатите, работещи в „МБАЛ – Шумен” АД.

ІV. Кандидатите да представят следните документи:

-          заявление;

-          автобиография – европейски формат със снимка;

-          мотивационно писмо;

-          копия от дипломи за придобити образователно-квалификационни степени „Бакалавър” или „Магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”;

-          документи за съответния трудов стаж;

-          декларация, че към 28 февруари 2018 г. кандидатът не е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;

-          писмен проект в 4 екз., всеки от тях запечатан в плик и надписан с името на кандидата, позицията и отделението, за което кандидатства.

      Краен срок за подаване на документи: 28 февруари 2018 г. в отдел „Управление на човешките ресурси и СДО”

За справки: отдел УЧРСДО

Телефони: централа 855755, вътр. 205