КОНКУРС ЗА НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ

На основание чл. 89, чл., чл. 91 от КТ, и чл. 68 ал.7 от ЗЛЗ, “Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. Шумен

О Б Я В Я В А

І. КОНКУРС за заемане на длъжностите:

 • Началник на Клинична лаборатория
 • Началник на Отделение по съдебна медицина
 • Началник на Хирургично отделение
 • Началник на Ортопедотравматологично отделение
 • Началник на Урологично отделение
 • Началник на Очно отделение
 • Началник на Акушерогинекологично отделение
 • Началник на Първо вътрешно отделение
 • Началник на Неонатологично отделение
 • Началник на Инфекциозно отделение
 • Началник на Отделение по нервни болести

            ІІ. Конкурсът да се проведе чрез защита и събеседване на предварително разработен писмен проект на тема:

„Програма за управление на отделението за тригодишен период”

            ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 1. Да имат висше медицинско образование – магистър по медицина.
 2. Да имат придобити съответните специалности:

- за началник на Клинична лаборатория – Клинична лаборатория

- за началник на Отделение по съдебна медицина – Съдебна медицина

- за началник на Хирургично отделение – Хирургия

- за началник на Ортопедотравматологично отделение – Ортопедия и травматология

- за началник на Урологично отделение – Урология

- за началник на Очно отделение – Очни болести

- за началник на Акушерогинекологично отделение – Акушерство и гинекология

- за началник на Първо вътрешно отделение – Вътрешни болести

- за началник на Неонатологично отделение – Неонатология

- за началник на Инфекциозно отделение – Инфекциозни болести

- за началник на Отделение по нервни болести – Нервни болести

            3. Да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към 28 февруари 2018 г.

            При равни други условия предимство ще имат кандидатите, работещи в „МБАЛ – Шумен” АД.

      ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

            Заявление; автобиография – европейски формат със снимка; мотивационно писмо; копия от дипломи за висше образование и придобити специалности; декларация, че към 28 февруари 2018 г. кандидатът не е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст; писмен проект в четири екземпляра, всеки от тях запечатан в плик и надписан с името на кандидата, позицията и отделението, за което кандидатства.

      Краен срок за подаване на документи: 28 февруари 2018 г. в отдел „Управление на човешките ресурси и СДО”

За справки: отдел УЧРСДО

Телефони: централа 855755, вътр. 205