КОНКУРС ЗА ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

На основание чл. 89, чл., чл. 91 от КТ, и чл. 68 ал.7 от ЗЛЗ, “Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. Шумен

О Б Я В Я В А

І. КОНКУРС за заемане на длъжността:

  • Главна медицинска сестра

ІІ. Конкурсът да се проведе чрез защита и събеседване на предварително разработен писмен проект на тема:

         „Перспективи и иновации в дейността на главната медицинска сестра в „МБАЛ – Шумен” АД”

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 

  1. Да имат завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността Управление на здравните грижи.
  2. Да имат трудов стаж като медицински специалисти най-малко пет години след придобиване на съответната образователно-квалификационна степен по специалността Управление на здравните грижи.

ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

            Заявление; мотивационно писмо; автобиография – европейски формат със снимка; копия от дипломи за завършени образователно-квалификационни степени; документ за трудов стаж; писмен проект в четири екземпляра, всеки от тях запечатан в плик и надписан с името на кандидата и позицията, за която кандидатства.

      Краен срок за подаване на документи: 28 февруари 2018 г. в отдел „Управление на човешките ресурси и СДО”.

За справки: отдел УЧРСДО

Телефони: централа 855755, вътр. 205