КОНКУРС за заемане на длъжностите Началник Отделение

На основание чл. 89, чл., чл. 91 от КТ, и чл. 68 ал.7 от ЗЛЗ, “Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. Шумен

О Б Я В Я В А

І. КОНКУРС за заемане на длъжностите:

 • Началник на Второ вътрешно отделение
 • Началник на Отделение по педиатрия
 • Началник на Инфекциозно отделение
 • Началник на Ушно-носно-гърлено отделение
 • Началник на Отделение за анестезиология и интензивно лечение /ОАИЛ/
 • Началник на Отделение по хемодиализа
 • Началник на Отделение по кожни и венерически болести /ОКВБ/
 • Началник на Клинична лаборатория
 • Началник на Отделение по образна диагностика
 • Началник на Микробиологична лаборатория

            ІІ. Конкурсът да се проведе чрез защита и събеседване на предварително разработен писмен проект на тема:

„Програма за управление на отделението за тригодишен период”

            ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 

 1. Да имат висше медицинско образование – магистър по медицина.
 2. Да имат придобити съответните специалности:

- за началник на Второ вътрешно отделение – Вътрешни болести и/или Кардиология

- за началник на Отделение по педиатрия – Педиатрия

- за началник на Инфекциозно отделение – Инфекциозни болести

- за началник на Ушно-носно-гърлено отделение – УНГ болести

- за началник на ОАИЛ – Анестезиология и интензивно лечение

- за началник на Отделение по хемодиализа – Нефрология

- за началник на ОКВБ – Кожни и венерически болести

- за началник на Клинична лаборатория – Клинична лаборатория

- за началник на Отделение по образна диагностика – Образна диагностика

- за началник на Микробиологична лаборатория – Микробиология

3. Да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към 14 септември 2018 г.

      ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

            Заявление; автобиография – европейски формат със снимка; мотивационно писмо; копия от дипломи за висше образование и придобити специалности; декларация, че към 14 септември 2018 г. кандидатът не е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст; писмен проект в четири екземпляра, всеки от тях запечатан в плик и надписан с името на кандидата, позицията и отделението, за което кандидатства.

      Краен срок за подаване на документи: 14 септември 2018 г. в отдел „Управление на човешките ресурси и СДО”

За справки: отдел УЧРСДО

Телефони: централа 855755, вътр. 205