Обява за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021г.

„ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН ” АД

         гр. Шумен ул.”В. Априлов” 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 751, Е-mail: mbal-shumen@ro-ni.net

            На основание чл. 62, ал. 1 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия и Вътрешни правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „МБАЛ – Шумен“ АД, приети на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 21.01.2021 г.,

            „МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен публикува обява за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г.

 1. Предмет: Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на възложителя към 31 декември 2021 г., изготвени по изискванията на Националните счетоводни стандарти, приети за прилагане в Република България /НСС/ /ГФО/, състоящ се от проверка и заверка в съответствие със Закона за независимия финансов одит и Международните одиторски стандарти и изразяване на становище, съгласно чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството.
 1. Обхват на финансовия одит: Одиторът следва да поеме ангажимент да извърши независим финансов одит на финансовите отчети за следните две дейности:

Дейност № 1 – Проверка и заверка на ГФО на „МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен за 2021 г.;

Дейност № 2 – Проверка и заверка на консолидиран ГФО на групата „МБАЛ – Шумен“ АД и „МЦ МБАЛ – Шумен“ ЕООД за 2021 г.

 1. 3.Информация относно балансовата стойност на имуществото, подлежащо на одитиране:
 2. 1.Балансова стойност на актива на „МБАЛ – Шумен“ АД - 13 076 хиляди лв. към 31.12.2020 г.;
 3. 2.Балансова стойност на актива на „МЦ МБАЛ – Шумен“ ЕООД – 91 хиляди лв. към 31.12.2020 г.
 1. 4.Изисквания към кандидатите:
 2. 1.Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията и на изискванията, посочени в настоящата обява.
 3. 2.Не може да участва в процедурата кандидат, който е извършвал задължителен финансов одит на финансов отчет на „МБАЛ – Шумен“ АД в продължение на последните четири поредни години.
 4. 3.Правоспособност – кандидатът, както и предложеният от него одитор – ръководител на екипа, трябва да е регистриран одитор по смисъла на § 1, т. 36 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит /ЗНФО/ - „Регистриран одитор е физическо лице или одиторско дружество, вписано в регистъра по чл. 20 от ЗНФО, което има право да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети“.
 5. 4.Кандидатът по т. 4.3. да има най-малко 5-годишен опит в областта на финансовия одит – дипломиран експерт-счетоводител при ИДЕС в България. Ръководителят на екипа може да бъде съдружник, на трудов договор или договор за управление с кандидата, или да участва като физическо лице.
 1. 5.Срокове на изпълнение:
 2. 1.До 15.04.2022 г. - за годишен финансов отчет на „МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен;
 3. 2.До 30.04.2022 г. – за консолидирания годишен финансов отчет.
 1. 6.Максимално допустима стойност на услугата /за двете дейности/ - 10 700 лв. без ДДС.
 1. 7.Срок на валидност на офертата: 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти, определен в настоящата покана.
 1. 8.Критерии и методика за оценка на офертите:

Оценяването на офиртите, отговарящи на обявените условия ще се извърши по критерий „икономически най-изгодна оферта“, която се определя въз основа на следните показатели и съответните им относителни тегла в комплексната оценка, както следва:

Показател – П - наименование

Относително тегло

Максимално възможен брой точки

1

2

3

Предложена цена – П 1

40 % /0,40/

40

Доказан опит – П 2

50 % /0,50/

50

Срок за извършване на услугата - П 3

10 % /0,10/

10

            В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 са посочени относителните тегла на всеки показател, изразени като процент от комплексната оценка /до 100 %/; в колона № 3 е посочен максимално възможният брой точки.

            Общата комплексна оценка /КО/ за всяка оферта се определя, като първоначално се изчислят присъдените точки по всеки от трите показателя и се умножат по коефициента на относително тегло на всеки показател. След това се пристъпва към определяне на комплексната оценка, изчислена по формулата:

            КО = П 1 + П 2 + П 3

            За икономически най-изгодна оферта се према офертата, получила най-висока комплексна оценка.

            Участникът, предложил икономически най-изгодна оферта, ще бъде класиран на първо място.

            УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ

            Показател 1 – Предложена цена – П 1, с максимален брой точки 40 и относително тегло в комплексната оценка 0,40.

            Максимален брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 40 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

                                    С min

            П 1 = 40 х -------------, където

                                    C n

                                                                                  

-         0,40 е относителното тегло на показателя в комплексната оценка;

-         С minе най-ниската предложена цена;

-         С n е цената на участника.

Показател 2 – Доказан опит – П 2, с максимален брой точки 50 и относително тегло в комплексната оценка 0,50.

Оценката на всеки участник по този показател се извършва чрез присъждане на точки, определени както следва:

Изпълнени услуги

Брой успешно изпълнени услуги

Брой точки, които участникът получава

Успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО през последните пет години от датата на подаване на офертата

За 2 бр. и повече успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО на предприятие в системата на здравеопазването

50

За 1 бр. успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО на предприятие в системата на здравеопазването

20

За 10 и повече успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО на предприятие извън системата на здравеопазването

10

За от 4 до 9 успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО на предприятие извън системата на здравеопазването

5

За до 3 бр. успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО на предприятие извън системата на здравеопазването

0

            Показателят „Доказан опит“ – П 2 е оценка за успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО на контрагенти.

            Оценяването в тази част се извършва по следния начин: участникът получава точки или за успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО на предприятие в системата на здравеопазването, или за успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО на други контрагенти – предприятия извън системата на здравеопазването.

            Присъждането на точки по този показател се извършва на основание декларираните от участника обстоятелства в декларация – Приложение № 3.

            Показател № 3 – Срок за извършване на услугата – П 3, с максимален брой точки 10 и относително тегло в комплексната оценка 0,10.

            Максимален брой точки получава офертата на кандидат, предложил най-кратък срок за проверка и заверка на ГФО на „МБАЛ – Шумен“ АД и годишен консолидиран финансов отчет на групата.

            Офертата на всеки участник по този показател се извършва чрез присъждане на точки, определени както следва:

Срок за извършване на услугата – П 3

Предложен срок

Брой точки, които участникът получава

Срок за заверка на ГФО

До 15 дни от представяне на ГФО

10

До 30 дни от представяне на ГФО

1

            Присъждането на точки по този показател се извършва на основание декларираните от участника обстоятелства в декларация – Приложение № 3.

 1. 9.Указания за подготовка на офертата:
 2. 1.Кандидатът подготвя и представя оферта по образец, съгласно настоящата обява. Офертата трябва да съответства напълно на изискванията, посочени в обявата и да се отнася до пълния обем на услугата. Съдържащият се в настоящата обява образец на офертата е задължителен за кандидатите.
 3. 2.Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, от кандидата, или от упълномощен от него представител, или по пощата, по куриер - в деловодството на „МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен 9700, ул. „Васил Априлов“ № 63.
 4. 3.Върху плика се посочва, че е оферта за регистриран одитор, както и имената на кандидата физическо лице, адрес или наименование на юридическото лице, седалище и адрес на управление, телефон и по възможност факс или електронен адрес.
  1. 10.Съдържание на офертата:

В плика с офертата трябва да се съдържат следните документи:

 1. 1.Оферта по образец – оригинал, изготвя се по приложения Образец № 1 и се подписва от кандидата.
 2. 2.Декларация във връзка с критериите за подбор – изготвя се по приложения образец – Приложение № 2, към която се прилагат:
 3. 3.Декларация във връзка с показателя „Доказан опит“ – изготвя се по приложения образец Приложение № 3,
 1. 11.Срок за подаване на оферти:
  Всеки кандидат може да подаде оферта до 16,00 часа на 12.05.2021 г. в деловодството на „МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63.
 1. Оценка на офертите и класиране на кандидатите: Оценката на офертите и класирането на кандидатите ще бъде извършено от комисия, определена от изпълнителния директор на „МБАЛ – Шумен“ АД, след изтичане на срока за подаване на оферти.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                                      /д-р Димитър Костов/

Образци на документи за кандидатите

 

     „ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН ” АД

         гр. Шумен ул.”В. Априлов” 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 751, Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Р Е Ш Е Н И Е 

за отдаване под наем чрез търг с явно наддаване на обособен имот /обект/

собственост на „МБАЛ - Шумен” АД

            Днес, 19 април 2021 г. в гр. Шумен, д-р Димитър Георгиев Костов - изпълнителен директор на „МБАЛ-Шумен” АД, ЕИК 127521092, адрес гр.Шумен, ул. ”В.Априлов”№ 63, на основание чл. 29, ал. 3 и Приложение № 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, откривам търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособен имот /обект/, собственост на „МБАЛ-Шумен” АД, както следва:

            1. Описание на обекта:

            1.1. 100 кв. метра от приземен етаж на сграда – кухня с ид. № 83510.661.322.69, състоящи се от подход, основно помещение, коридор и стая, находящи се на адрес гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63

            1.2. Обектът се отдава за срок от 3 години.

            2. Начална месечна наемна цена за обекта, определена от лицензиран оценител - 230 лв. без ДДС /276 лв. с ДДС/.

            3. Стъпка на наддаване - 5 лв.

            4. Вид на търга – с явно наддаване.

            5. Начин на плащане – месечната наемна цена се изплаща от наемателя на наемодателя най-късно до 10-то число на текущия месец, въз основа на сключен договор за наем.

            6. Дата, място и час на провеждане на търга:

6.1. Дата на провеждане на търга – 11.05.2021 г.;

6.2. Място на провеждане на търга - заседателната зала на „МБАЛ – Шумен” АД на втори етаж на Терапевтичен блок;

6.3. Час на провеждане на търга – 14,00 часа.

7. Ред за закупуване на тръжната документация, размер и начин на плащане на нейната цена и място на нейното получаване, както и размер на депозита:

7.1. Ред за закупуване на тръжната документация, размер и начин на плащане на нейната цена и място на нейното получаване - Тръжната документация се закупува от деловодството на МБАЛ - Шумен на адрес гр. Шумен 9700, ул. ”В. Априлов”№ 63 – Хирургически блок – партер, на цена 5 лв., платими в брой в касата на дружеството или по банкова сметка № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен. Тръжната документация се закупува до 16,00 часа на 10.05.2021 г.

7.2. Размер на депозита – 60 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен в срок до 16,00 часа на 10.05.2021 г.

8. Условия за оглед на обекта:

Огледът на обекта се осъществява всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа в срок до 10.05.2021 г. вкл., тел. 054 800-749 – Гергана Спасова.

9. Краен срок за приемане на заявленията за участие:

9.1. Заявленията за участие се подават в запечатан непрозрачен плик в срок до 16,30 часа на 10.05.2021 г. в деловодството на „МБАЛ-Шумен” АД на адрес гр. Шумен 9700, ул. ”В. Априлов”63 /по пощата, с куриер или на ръка/, като върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта.

9.2. Към заявлението за участие се прилага нотариално заверено пълномощно от титуляря или управителния орган, ако заявлението е подписано от пълномощник, документ за закупена тръжна документация, документ за внесен депозит.

            10. Няма специални изисквания към участниците - може да участват всякакви физически и юридически лица. Всеки участник се легитимира с лична карта, юридическото лице с удостоверение за актуално състояние /разпечатка от Търговския регистър/, а когато участва пълномощник, той трябва да е с нотариално заверено пълномощно.

            11. Ден, място и час на повторно провеждане на търга:

            Когато на търга не се яви кандидат, същият се провежда повторно на 11.06.2021 г. на същото място, в 14,00 часа.

            13. Търгът може да се проведе и когато е подадено само едно заявление за участие. В случай, че на търга се яви само един кандидат от подалите заявления за участие, търгът се отлага с два часа и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

            14. За спечелил търга участник се определя този, който е предложил най-висока цена.

            15. Спечелилият търга участник е длъжен да сключи договор за наем с наемодателя в петнадесетдневен срок от уведомяването му. При неизпълнение, за спечелил търга се определя участникът, предложил следващата по размер цена, при условие, че не е изтеглил своя депозит. Депозитът на отказалия да сключи договор участник не се връща.

            16. Утвърждавам тръжната документация за провеждането на търга за отдаване под наем.

Настоящото решение да се обяви на интернет страниците на Агенцията за публичните предприятия и контрол и на „МБАЛ – Шумен” АД.

                                                                                   ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                          /д-р Димитър Костов/

 Р Е Ш Е Н И Е № 9 за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на площи за поставяне на кафеавтомати на територията на „МБАЛ – Шумен” АД 26.08.2020г

                      „ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН ” АД

                                                       гр. Шумен ул.”В. Априлов” 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 751, Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Р Е Ш Е Н И Е № 9

за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на площи за поставяне на кафеавтомати на територията на „МБАЛ – Шумен” АД

            Днес, 26 август 2020 г. в гр. Шумен, д-р Димитър Георгиев Костов - изпълнителен директор на „МБАЛ-Шумен” АД, ЕИК 127521092, адрес гр.Шумен, ул. ”В.Априлов”№ 63, на основание чл. 29, ал. 3 и Приложение № 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, откривам търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площи за поставяне на вендинг автомати за кафе и топли напитки.

            1. Описание на обектите:

1. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се във фоайето на VІІ етаж на ХБ, пред служебните асансьори;

2. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се на партерен етаж Спешно приемно отделение;

3. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се в Първо вътрешно отделение, V етаж на Хирургически блок;

4. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се на ІV етаж, фоайе на Отделение Патологична бременност;

5. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се пред входа на Спешно отделение, отляво;

6. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се на партер на Хирургически блок, вдясно от асансьор за пациенти;

7. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се на партер на Хирургически блок, вляво от служебен асансьор;

8. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се на ІV етаж на Хирургически блок, централно пред товарни асансьори;

9. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се във фоайето на ІХ етаж Хирургически блок;

10. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се във фоайето на ІІ етаж на Хирургически блок;

11. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се във фоайето на Отделение по хемодиализа;

12. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се на І етаж на Терапевтичен блок;

13. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се централно на VІІІ етаж в Хиургически блок;

14. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се на І етаж на входа на Инфекциозно отделение;

15. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се пред централен вход на "МБАЛ-ШУМЕН" АД, отляво;

16. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се в чакалнята на Детско отделение.

            Обектите се отдават под наем заедно, т.е. един кандидат участва за наемането на всичките 16 обекта.

            Обектите се отдават за срок от 3 години.

            2. Начална месечна наемна цена за всички обекти, определена от лицензиран оценител - 3168 /три хиляди сто шестдесет и осем/ лв. с включен ДДС.

            3. Стъпка на наддаване - 100 лв.

            4. Вид на търга – с тайно наддаване, при закрито заседание на комисията за провеждане на търга.

            5. Начин на плащане – месечната наемна цена се изплаща от наемателя на наемодателя най-късно до 10-то число на текущия месец, въз основа на сключен договор за наем.

            6. Дата, място и час на провеждане на търга:

6.1. Дата на провеждане на търга - 11 септември 2020 г.;

6.2. Място на провеждане на търга - заседателната зала на „МБАЛ – Шумен” АД на втори етаж на Терапевтичен блок;

6.3. Час на провеждане на търга – 14,00 часа.

7. Ред за закупуване на тръжната документация, размер и начин на плащане на нейната цена и място на нейното получаване, както и размер на депозита:

7.1. Ред за закупуване на тръжната документация, размер и начин на плащане на нейната цена и място на нейното получаване - Тръжната документация се закупува от деловодството на МБАЛ - Шумен на адрес гр. Шумен 9700, ул. ”В.Априлов”№ 63 – Хирургически блок – партер, на цена: 10 лв., платими в брой в касата на дружеството или по банкова сметка № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен. Тръжната документация се закупува до 16,30 часа на 10.09.2020 г.

7.2. Размер на депозита – 60 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен в срок до 16,30 часа на 10.09.2020 г.

8. Условия за оглед на обектите:

Огледът на обектите се осъществява всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа в срок до 10.09.2020 г. вкл., тел. 054 800-749 – Гергана Спасова.

9. Краен срок за приемане на заявленията за участие:

9.1. Заявленията за участие се подават в запечатан непрозрачен плик в срок до 16,30 часа на 10 септември 2020 г. в деловодството на „МБАЛ-Шумен” АД на адрес гр. Шумен 9700, ул. ”В.Априлов”63 /по пощата, с куриер или на ръка/, като върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта на търга.

9.2. Освен заявлението за участие в плика се прилага:

- нотариално заверено пълномощно от титуляра или управителния орган, ако заявлението е подписано от пълномощник;

- документ за закупена тръжна документация;

- документ за внесен депозит;

- малък запечатан непрозрачен плик, съдържащ ценовото предложение на участника.

            10. Няма специални изисквания към участниците - може да участват всякакви физически и юридически лица. Всеки участник се легитимира с лична карта, юридическото лице с удостоверение за актуално състояние /разпечатка от Търговския регистър/, а когато участва пълномощник той трябва да е с нотариално заверено пълномощно.

            11. Ден, място и час на повторно провеждане на търга:

            Когато на търга не се яви кандидат, същият се обявява за непроведен и се провежда повторно на 09 октомври 2020 г. на същото място, в 14,00 часа.

            12. Търгът може да се проведе и когато е подадено само едно заявление за участие. В случай, че на търга се яви само един кандидат от подалите заявления за участие, търгът се отлага с два часа и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по предложеното от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

            13. За спечелил търга участник се определя този, който е предложил най-висока месечна наемна цена с включен ДДС.

            14. При предложена еднаква най-висока цена от повече участници, търгът продължава между тях с явно наддаване, като наддаването започва от предложената цена и със стъпка на наддаване, посочена в т.3 от настоящото решение.

            15. Спечелилият търга участник е длъжен да сключи договор за наем с наемодателя в едномесечен срок от уведомяването му, че е спечелил търга. При неизпълнение за спечелил търга се определя участникът, предложил следващата по размер цена, при условие, че не е изтеглил своя депозит.

            16. Утвърждавам тръжната документация за провеждането на търга за отдаване под наем.

            Участник, който желае да участва в търга, закупува един комплект тръжни документи и подава едно заявление за всички 16 обекта, както е посочено по-горе.

Настоящото решение да се обяви само на интернет страницата на „МБАЛ – Шумен” АД, предвид съществуващ технически проблем на страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол.

                                                                                    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                            /д-р Димитър Костов/

Р Е Ш Е Н И Е № 8 за отдаване под наем чрез търг с явно наддаване на обособен имот /обект/ на територията на „МБАЛ – Шумен” АД

„ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН ” АД

               гр. Шумен ул.”В. Априлов” 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 751, Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Р Е Ш Е Н И Е № 8

за отдаване под наем чрез търг с явно наддаване на обособен имот /обект/

собственост на „МБАЛ - Шумен” АД

            Днес, 21 юли 2020 г. в гр. Шумен, д-р Димитър Георгиев Костов - изпълнителен директор на „МБАЛ-Шумен” АД, ЕИК 127521092, адрес гр.Шумен, ул. ”В.Априлов”№ 63, на основание чл. 29, ал. 3 и Приложение № 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, откривам търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособен имот /обект/, собственост на „МБАЛ-Шумен” АД, както следва:

            1. Описание на обекта:

            1.1. Павилион с площ от 13,5 кв. метра – южен портал на болничния комплекс /откъм ул. „Кирил и Методий”/, находящ се на адрес гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63

            1.2. Помещение от 20 кв. метра, находящо се в сграда с идентификатор 83510.661.322.14 на болничния комплекс, с адрес гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63

            Двата обекта се отдават заедно за срок от една година.

            2. Начална месечна наемна цена за двата обекта, определена от лицензиран оценител - 195 лв. без ДДС /234 лв. с ДДС/.

            3. Стъпка на наддаване - 5 лв.

            4. Вид на търга – с явно наддаване.

            5. Начин на плащане – месечната наемна цена се изплаща от наемателя на наемодателя най-късно до 10-то число на текущия месец, въз основа на сключен договор за наем.

            6. Дата, място и час на провеждане на търга:

6.1. Дата на провеждане на търга - 07 август 2020 г.;

6.2. Място на провеждане на търга - заседателната зала на „МБАЛ – Шумен” АД на втори етаж на Терапевтичен блок;

6.3. Час на провеждане на търга – 14,00 часа.

7. Ред за закупуване на тръжната документация, размер и начин на плащане на нейната цена и място на нейното получаване, както и размер на депозита:

7.1. Ред за закупуване на тръжната документация, размер и начин на плащане на нейната цена и място на нейното получаване - Тръжната документация се закупува от деловодството на МБАЛ - Шумен на адрес гр. Шумен 9700, ул. ”В.Априлов”№ 63 – Хирургически блок – партер, на цена: 10 лв., платими в брой в касата на дружеството или по банкова сметка № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен. Тръжната документация се закупува до 16,30 часа на 06.08.2020 г.

7.2. Размер на депозита – 60 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен в срок до 16,30 часа на 06.08.2020 г.

8. Условия за оглед на обекта:

Огледът на обекта се осъществява всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа в срок до 06.08.2020 г. вкл., тел. 054 800-749 – Гергана Спасова.

9. Краен срок за приемане на заявленията за участие:

9.1. Заявленията за участие се подават в запечатан непрозрачен плик в срок до 16,30 часа на 06 август 2020 г. в деловодството на „МБАЛ-Шумен” АД на адрес гр. Шумен 9700, ул. ”В.Априлов”63 /по пощата, с куриер или на ръка/, като върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта.

9.2. Към заявлението за участие се прилага нотариално заверено пълномощно от титуляра или управителния орган, ако заявлението е подписано от пълномощник, документ за закупена тръжна документация, документ за внесен депозит.

            10. Няма специални изисквания към участниците - може да участват всякакви физически и юридически лица. Всеки участник се легитимира с лична карта, юридическото лице с удостоверение за актуално състояние /разпечатка от Търговския регистър/, а когато участва пълномощник той трябва да е с нотариално заверено пълномощно.

            11. Ден, място и час на повторно провеждане на търга:

            Когато на търга не се яви кандидат, същият се провежда повторно на 01 септември 2020 г. на същото място, в 15,30 часа.

            12. Търгът може да се проведе и когато е подадено само едно заявление за участие. В случай, че на търга се яви само един кандидат от подалите заявления за участие, търгът се отлага с два часа и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по предложеното от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

            13. За спечелил търга участник се определя този, който е предложил най-висока цена.

            14. Спечелилият търга участник е длъжен да сключи договор за наем с наемодателя в едномесечен срок от уведомяването му, че е спечелил търга. При неизпълнение за спечелил търга се определя участникът, предложил следващата по размер цена, при условие, че не е изтеглил своя депозит.

            15. Утвърждавам тръжната документация за провеждането на търга за отдаване под наем.

            Участник, който желае да участва в търга, закупува един комплект тръжни документи и подава едно заявление за двата обекта, както е посочено по-горе.

Настоящото решение да се обяви само на интернет страницата на „МБАЛ – Шумен” АД, предвид съществуващ технически проблем на страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол.

                                                                                    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                            /д-р Димитър Костов/

Кампания „Отворени врати”

От 09.12.2019 г. до 13.12.2019 г. включително „МБАЛ – Шумен” АД провежда кампания „Отворени врати”.

Ще бъдат извършвани анкети и прегледи на всички желаещи лица /независимо от здравноосигурителния им статус/, които имат оплаквания от дихателната система – кашлица, храчки, кръвохрачене, болки в гръдния кош, температура.

Прегледите ще се извършват, както следва:

От 9,00 часа до 13,00 часа във Второ вътрешно отделение на адреса на дейност в гр. Нови пазар, ул. „Христо Ботев” № 22.

 

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

МБАЛ Шумен АД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, 9700, ул. „Васил Априлов“ № 63, ЕИК 127521092, с Представител Атанас Атанасов

Пълен пощенски адрес: гр. Шумен, 9700, ул. „Васил Априлов“ № 63

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 054 800-733; факс 054 800 751; e-mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Лице за контакти: инж. Любен Гецев – тел. 0888 289739

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

съобщава

на засегнатото население, че има следното инвестиционно предложение:

Спешно отделение (СО) - Вътрешно преустройство на част от съществуваща триетажна сграда на МБАЛ Шумен АД, в ПИ с идентификатор по КККР 83510.661.322, гр. Шумен, Община Шумен

 Изтегли