Р Е Ш Е Н И Е № 9 за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на площи за поставяне на кафеавтомати на територията на „МБАЛ – Шумен” АД 26.08.2020г

                      „ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН ” АД

                                                       гр. Шумен ул.”В. Априлов” 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 751, Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Р Е Ш Е Н И Е № 9

за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на площи за поставяне на кафеавтомати на територията на „МБАЛ – Шумен” АД

            Днес, 26 август 2020 г. в гр. Шумен, д-р Димитър Георгиев Костов - изпълнителен директор на „МБАЛ-Шумен” АД, ЕИК 127521092, адрес гр.Шумен, ул. ”В.Априлов”№ 63, на основание чл. 29, ал. 3 и Приложение № 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, откривам търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площи за поставяне на вендинг автомати за кафе и топли напитки.

            1. Описание на обектите:

1. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се във фоайето на VІІ етаж на ХБ, пред служебните асансьори;

2. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се на партерен етаж Спешно приемно отделение;

3. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се в Първо вътрешно отделение, V етаж на Хирургически блок;

4. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се на ІV етаж, фоайе на Отделение Патологична бременност;

5. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се пред входа на Спешно отделение, отляво;

6. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се на партер на Хирургически блок, вдясно от асансьор за пациенти;

7. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се на партер на Хирургически блок, вляво от служебен асансьор;

8. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се на ІV етаж на Хирургически блок, централно пред товарни асансьори;

9. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се във фоайето на ІХ етаж Хирургически блок;

10. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се във фоайето на ІІ етаж на Хирургически блок;

11. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се във фоайето на Отделение по хемодиализа;

12. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се на І етаж на Терапевтичен блок;

13. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се централно на VІІІ етаж в Хиургически блок;

14. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се на І етаж на входа на Инфекциозно отделение;

15. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се пред централен вход на "МБАЛ-ШУМЕН" АД, отляво;

16. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се в чакалнята на Детско отделение.

            Обектите се отдават под наем заедно, т.е. един кандидат участва за наемането на всичките 16 обекта.

            Обектите се отдават за срок от 3 години.

            2. Начална месечна наемна цена за всички обекти, определена от лицензиран оценител - 3168 /три хиляди сто шестдесет и осем/ лв. с включен ДДС.

            3. Стъпка на наддаване - 100 лв.

            4. Вид на търга – с тайно наддаване, при закрито заседание на комисията за провеждане на търга.

            5. Начин на плащане – месечната наемна цена се изплаща от наемателя на наемодателя най-късно до 10-то число на текущия месец, въз основа на сключен договор за наем.

            6. Дата, място и час на провеждане на търга:

6.1. Дата на провеждане на търга - 11 септември 2020 г.;

6.2. Място на провеждане на търга - заседателната зала на „МБАЛ – Шумен” АД на втори етаж на Терапевтичен блок;

6.3. Час на провеждане на търга – 14,00 часа.

7. Ред за закупуване на тръжната документация, размер и начин на плащане на нейната цена и място на нейното получаване, както и размер на депозита:

7.1. Ред за закупуване на тръжната документация, размер и начин на плащане на нейната цена и място на нейното получаване - Тръжната документация се закупува от деловодството на МБАЛ - Шумен на адрес гр. Шумен 9700, ул. ”В.Априлов”№ 63 – Хирургически блок – партер, на цена: 10 лв., платими в брой в касата на дружеството или по банкова сметка № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен. Тръжната документация се закупува до 16,30 часа на 10.09.2020 г.

7.2. Размер на депозита – 60 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен в срок до 16,30 часа на 10.09.2020 г.

8. Условия за оглед на обектите:

Огледът на обектите се осъществява всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа в срок до 10.09.2020 г. вкл., тел. 054 800-749 – Гергана Спасова.

9. Краен срок за приемане на заявленията за участие:

9.1. Заявленията за участие се подават в запечатан непрозрачен плик в срок до 16,30 часа на 10 септември 2020 г. в деловодството на „МБАЛ-Шумен” АД на адрес гр. Шумен 9700, ул. ”В.Априлов”63 /по пощата, с куриер или на ръка/, като върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта на търга.

9.2. Освен заявлението за участие в плика се прилага:

- нотариално заверено пълномощно от титуляра или управителния орган, ако заявлението е подписано от пълномощник;

- документ за закупена тръжна документация;

- документ за внесен депозит;

- малък запечатан непрозрачен плик, съдържащ ценовото предложение на участника.

            10. Няма специални изисквания към участниците - може да участват всякакви физически и юридически лица. Всеки участник се легитимира с лична карта, юридическото лице с удостоверение за актуално състояние /разпечатка от Търговския регистър/, а когато участва пълномощник той трябва да е с нотариално заверено пълномощно.

            11. Ден, място и час на повторно провеждане на търга:

            Когато на търга не се яви кандидат, същият се обявява за непроведен и се провежда повторно на 09 октомври 2020 г. на същото място, в 14,00 часа.

            12. Търгът може да се проведе и когато е подадено само едно заявление за участие. В случай, че на търга се яви само един кандидат от подалите заявления за участие, търгът се отлага с два часа и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по предложеното от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

            13. За спечелил търга участник се определя този, който е предложил най-висока месечна наемна цена с включен ДДС.

            14. При предложена еднаква най-висока цена от повече участници, търгът продължава между тях с явно наддаване, като наддаването започва от предложената цена и със стъпка на наддаване, посочена в т.3 от настоящото решение.

            15. Спечелилият търга участник е длъжен да сключи договор за наем с наемодателя в едномесечен срок от уведомяването му, че е спечелил търга. При неизпълнение за спечелил търга се определя участникът, предложил следващата по размер цена, при условие, че не е изтеглил своя депозит.

            16. Утвърждавам тръжната документация за провеждането на търга за отдаване под наем.

            Участник, който желае да участва в търга, закупува един комплект тръжни документи и подава едно заявление за всички 16 обекта, както е посочено по-горе.

Настоящото решение да се обяви само на интернет страницата на „МБАЛ – Шумен” АД, предвид съществуващ технически проблем на страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол.

                                                                                    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                            /д-р Димитър Костов/

Р Е Ш Е Н И Е № 8 за отдаване под наем чрез търг с явно наддаване на обособен имот /обект/ на територията на „МБАЛ – Шумен” АД

„ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН ” АД

               гр. Шумен ул.”В. Априлов” 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 751, Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Р Е Ш Е Н И Е № 8

за отдаване под наем чрез търг с явно наддаване на обособен имот /обект/

собственост на „МБАЛ - Шумен” АД

            Днес, 21 юли 2020 г. в гр. Шумен, д-р Димитър Георгиев Костов - изпълнителен директор на „МБАЛ-Шумен” АД, ЕИК 127521092, адрес гр.Шумен, ул. ”В.Априлов”№ 63, на основание чл. 29, ал. 3 и Приложение № 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, откривам търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособен имот /обект/, собственост на „МБАЛ-Шумен” АД, както следва:

            1. Описание на обекта:

            1.1. Павилион с площ от 13,5 кв. метра – южен портал на болничния комплекс /откъм ул. „Кирил и Методий”/, находящ се на адрес гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63

            1.2. Помещение от 20 кв. метра, находящо се в сграда с идентификатор 83510.661.322.14 на болничния комплекс, с адрес гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63

            Двата обекта се отдават заедно за срок от една година.

            2. Начална месечна наемна цена за двата обекта, определена от лицензиран оценител - 195 лв. без ДДС /234 лв. с ДДС/.

            3. Стъпка на наддаване - 5 лв.

            4. Вид на търга – с явно наддаване.

            5. Начин на плащане – месечната наемна цена се изплаща от наемателя на наемодателя най-късно до 10-то число на текущия месец, въз основа на сключен договор за наем.

            6. Дата, място и час на провеждане на търга:

6.1. Дата на провеждане на търга - 07 август 2020 г.;

6.2. Място на провеждане на търга - заседателната зала на „МБАЛ – Шумен” АД на втори етаж на Терапевтичен блок;

6.3. Час на провеждане на търга – 14,00 часа.

7. Ред за закупуване на тръжната документация, размер и начин на плащане на нейната цена и място на нейното получаване, както и размер на депозита:

7.1. Ред за закупуване на тръжната документация, размер и начин на плащане на нейната цена и място на нейното получаване - Тръжната документация се закупува от деловодството на МБАЛ - Шумен на адрес гр. Шумен 9700, ул. ”В.Априлов”№ 63 – Хирургически блок – партер, на цена: 10 лв., платими в брой в касата на дружеството или по банкова сметка № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен. Тръжната документация се закупува до 16,30 часа на 06.08.2020 г.

7.2. Размер на депозита – 60 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен в срок до 16,30 часа на 06.08.2020 г.

8. Условия за оглед на обекта:

Огледът на обекта се осъществява всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа в срок до 06.08.2020 г. вкл., тел. 054 800-749 – Гергана Спасова.

9. Краен срок за приемане на заявленията за участие:

9.1. Заявленията за участие се подават в запечатан непрозрачен плик в срок до 16,30 часа на 06 август 2020 г. в деловодството на „МБАЛ-Шумен” АД на адрес гр. Шумен 9700, ул. ”В.Априлов”63 /по пощата, с куриер или на ръка/, като върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта.

9.2. Към заявлението за участие се прилага нотариално заверено пълномощно от титуляра или управителния орган, ако заявлението е подписано от пълномощник, документ за закупена тръжна документация, документ за внесен депозит.

            10. Няма специални изисквания към участниците - може да участват всякакви физически и юридически лица. Всеки участник се легитимира с лична карта, юридическото лице с удостоверение за актуално състояние /разпечатка от Търговския регистър/, а когато участва пълномощник той трябва да е с нотариално заверено пълномощно.

            11. Ден, място и час на повторно провеждане на търга:

            Когато на търга не се яви кандидат, същият се провежда повторно на 01 септември 2020 г. на същото място, в 15,30 часа.

            12. Търгът може да се проведе и когато е подадено само едно заявление за участие. В случай, че на търга се яви само един кандидат от подалите заявления за участие, търгът се отлага с два часа и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по предложеното от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

            13. За спечелил търга участник се определя този, който е предложил най-висока цена.

            14. Спечелилият търга участник е длъжен да сключи договор за наем с наемодателя в едномесечен срок от уведомяването му, че е спечелил търга. При неизпълнение за спечелил търга се определя участникът, предложил следващата по размер цена, при условие, че не е изтеглил своя депозит.

            15. Утвърждавам тръжната документация за провеждането на търга за отдаване под наем.

            Участник, който желае да участва в търга, закупува един комплект тръжни документи и подава едно заявление за двата обекта, както е посочено по-горе.

Настоящото решение да се обяви само на интернет страницата на „МБАЛ – Шумен” АД, предвид съществуващ технически проблем на страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол.

                                                                                    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                            /д-р Димитър Костов/

Кампания „Отворени врати”

От 09.12.2019 г. до 13.12.2019 г. включително „МБАЛ – Шумен” АД провежда кампания „Отворени врати”.

Ще бъдат извършвани анкети и прегледи на всички желаещи лица /независимо от здравноосигурителния им статус/, които имат оплаквания от дихателната система – кашлица, храчки, кръвохрачене, болки в гръдния кош, температура.

Прегледите ще се извършват, както следва:

От 9,00 часа до 13,00 часа във Второ вътрешно отделение на адреса на дейност в гр. Нови пазар, ул. „Христо Ботев” № 22.

 

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

МБАЛ Шумен АД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, 9700, ул. „Васил Априлов“ № 63, ЕИК 127521092, с Представител Атанас Атанасов

Пълен пощенски адрес: гр. Шумен, 9700, ул. „Васил Априлов“ № 63

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 054 800-733; факс 054 800 751; e-mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Лице за контакти: инж. Любен Гецев – тел. 0888 289739

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

съобщава

на засегнатото население, че има следното инвестиционно предложение:

Спешно отделение (СО) - Вътрешно преустройство на част от съществуваща триетажна сграда на МБАЛ Шумен АД, в ПИ с идентификатор по КККР 83510.661.322, гр. Шумен, Община Шумен

 Изтегли