ОТДЕЛЕНИЕ ПО РЕВМАТОЛОГИЯ

 Началник отделение: д-р Стоян Тотев Тодоров - Ревматолог

 

 

 

Медицински екип

 Лекари:

  • д-р Стоян Тотев Тодоров – нач.отделение – Ревматолог
  • д-р Иванка Николова Кръстева – лекар- Медицинска радиология

 Ст.мед.сестра: Петя Тодорова Петкова – Магистър „Управление       здравни грижи”

 В отделението работят 5 медицински сестри и 2 санитари.

 СПИСЪК НА АПАРАТУРАТА:

 

  • ЕКГ;
  • ЕХОГРАФ за диагностичен ултразвук на стави;
  • ОСТЕОДЕНЗОМЕТЪР – измерване на костната плътност при остеопороза.    

В отделението се прилагат най съвременни методи за системно и локално лечение на ревматологичните болести, като пулсова терапия, биологични средства, локално лечение на стави. Използват се съвременни методики за диагностика - методика за диагностика на заболяванията на опорно-двигателната система с УЗД апарат: компютърна томография, остеодензитометрия и други.

Образованието и квалификацията на всички кадри в отделението са в съответствие със заеманата от тях длъжност. В отделението има утвърдена програма за повишаване на квалификацията на кадрите, която включва непрекъснато следене на нова научна информация с оглед внедряване в практиката на нови методи на диагностика и лечение на болните; участие в симпозиуми и работни срещи, редовно провеждане на колегиуми по предварителна програма, практическо обучение на сестри и санитар