Нашите конкурентни предимства:

ОАИЛ – Основно звено в “МБАЛ-Шумен” АД, осигуряващо денонощна готовност и провеждане на съвременно обезболяване на хирургически интервенции и болезнени процедури, както и интензивно лечение на тежко болни и болни след разширени оперативни интервенции. Отделението разполага със съвременна апаратура и висококвалифицирани специалисти, гарантиращи денонощна готовност за овладяване на животозастрашаващи състояния.

Хирургия – невро, гръдна, коремна и онкология.

Вътрешни – единствените ревмокардиолози в района, високоспециализирана апаратура за изследване на ССС – ходеща пътека /тредмил/ и Холтер, ехокардиограф, обучение на болни от захарен диабет и техни близки в Диабетичен център, инвазивна ултразвукова диагностика на коремни органи, оперативна горна и долна интестинална ендоскопия

Още...

Здравеопазването в гр.Шумен има традиции от XIX век. Първата болница е създадена през 1837г за нуждите на турските военни поделения (Шуменският гарнизон е един от най-големите в европейската част на съществувалата по това време Отоманска империя). С нейното създаване се поставя началото на организирана медицинска помощ по българските земи. Първата болнична сграда е специално построена и отговаря на тогавашните схващания и изисквания на медицинската култура и практика. В тази сграда, след възстановяване суверенитета на българската държава, през 1879 год. е създадена Шуменската държавна болница.
С развитието на здравеопазването в болницата се създават, хирургично и вътрешно отделение, отделение за болните с кожно-венерически заболявания. Постепенно старата сграда става недостатъчна и през 1947 год. болницата се разполага в комплекс от павилиони на територията на която се намира и днес.
Днес болничния комплекс заема площ от 97 дка. Основните сгради са  "Хирургичен блок" и

Още...

Мисия и цели

МБАЛ Шумен предлага висококачествена консултативна диагностична дейност и болнична помощ.

Дейността на болницата се осъществява в съответствие с действащото законодателство в страната и основните принципи ,залегнали в Националната здравна стратегия.

"МБАЛ ШУМЕН" АД се развива като модерно лечебно заведение, прилагайки високотехнологични методи на здравно обслужване на населението с ясно очертани приоритети:

към пациентите - Качество на здравните услуги, честност, почтеност, етика и психосоматичен комфорт, достъпност и достатъчност. Експерементиране и внедряване на нови технологии.

към служителите - Сигурност, справедливост, отговорност, толерантност, условия за квалификация, организирана система за предложения.

към обществото - Подкрепа на добрите начинания, поддържане в добро състояние на собственоста, която използваме, запознаване на обществеността с дейноста на лечебното заведение.