Здравеопазването в гр.Шумен има традиции от XIX век. Първата болница е създадена през 1837г за нуждите на турските военни поделения (Шуменският гарнизон е един от най-големите в европейската част на съществувалата по това време Отоманска империя). С нейното създаване се поставя началото на организирана медицинска помощ по българските земи. Първата болнична сграда е специално построена и отговаря на тогавашните схващания и изисквания на медицинската култура и практика. В тази сграда, след възстановяване суверенитета на българската държава, през 1879 год. е създадена Шуменската държавна болница.
С развитието на здравеопазването в болницата се създават, хирургично и вътрешно отделение, отделение за болните с кожно-венерически заболявания. Постепенно старата сграда става недостатъчна и през 1947 год. болницата се разполага в комплекс от павилиони на територията на която се намира и днес.
Днес болничния комплекс заема площ от 97 дка. Основните сгради са  "Хирургичен блок" и

"Терапевтичен блок" където се намират Отделенията по кожни и венерически болести, по фтизиатрия и инфекциозно, Детско отделение и Хемодиализа, "Терапевтичен блок 2" където са разположени ОТХ, Ревматологично отделение и Отделение по физиотерапия и рехабилитация. Разкрити са 385 легла, на базата на които се извършват основните животоспасяващи и специализирани дейности като реанимация, хемодиализа, хирургия и терапия, акушерство и гинекология, урология, ортопедия, лечение на инфекциозни заболявания, неонатология и педиатрия. Структурирани са приемно отделение, диагностични и обслужващи звена, които позволяват извършването на комплекс от диагностични и лечебни дейности, свързани със състоянието на болните.
В "МБАЛ - Шумен"АД се извършват над 70% от високо специализираните и интензивни медицински дейности в Шуменска област като се обслужва население от 180 хиляди души. В болницата работят 148 лекари.
През 1999г. ”МБАЛ – Шумен” АД беше включена в Националната програма за бъбречна трансплантация като донорска база.

Собствеността към настоящия момент е 60,79 % държавно участие и 39,21 % разпределена между 10-те общини в областта.
Настоящият съвет на директорите е в състав: Елка Христанова Савова – Председател на Съвета на директорите, Д-р Лиляна Куздова– Заместник-председател на Съвета на директорите и Д-р Атанас Атанасов – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор.
Легловия фонд на "МБАЛ - ШУМЕН" АД е 351 легла. В лечебното заведение има разкрити 715 щатни длъжности, от които: 148 висш медицински, 19 висш немедицински, 309 медицински специалисти, 136 санитари и 101 друг персонал.