Транспорт с хеликоптер


Пациентка с неврологична симптоматика беше приета в „МБАЛ – Шумен“ АД по спешност.
При проведените клинични, кръвни и образни изследвания не се намериха патологични отклонения. Въпреки провежданото адекватно лечение състоянието на пациентката се влоши, което наложи да бъде поставена в медикаментозна кома и на изкуствена вентилация.
Консултанти от клиники в гр.Варна изказаха мнение, че е добре да бъде преведена в лечебно заведение с по-големи възможности за диагностика.

Предвид тежкото състояние и риск от продължителен транспорт беше решено да се потърси възможност за въздушен транспорт. След добра колаборация между служебните лица на МЗ, HEMS, ВМА – София и „МБАЛ – Шумен“ АД, болната беше преведена в КАИЛ на ВМА – София с първия медицински хеликоптер.

Конкурс за избор на управител на „Медицински център МБАЛ – Шумен“ ЕООД


 „ МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА  ЗА  АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН ”  АД
           гр. Шумен ул.”В. Априлов” 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 751, Е-mail: mbal-shumen(at)ro-ni(dot)net

О Б Я В Л Е Н И Е


На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия /ЗПП/, чл. 37, ал. 2 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/ и чл. 5, ал. 1 от Вътрешни правила за провеждане на конкурс за член на орган за управление и контрол – управител на „МЦ МБАЛ – Шумен“ ЕООД, публично предприятие по Закона за публичните предприятия, дъщерно дружество на „МБАЛ – Шумен“ АД, приети с решение № 1 на Съвета на директорите на „МБАЛ – Шумен“ АД по протокол № 10/23.04.2024 г., и заповед № 148/16.05.2024 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ – Шумен“ АД,

„Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД – гр. Шумен, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Медицински център МБАЛ – Шумен“ ЕООД, обявява провеждането на конкурс за избор на управител на „Медицински център МБАЛ – Шумен“ ЕООД, ЕИК 127559673, при следните условия:

I. Изисквания към кандидатите:
До участие в конкурса се допуска лице, което отговаря на следните изисквания:
1. Да бъде български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария, който:
 1. има завършено висше образование – образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина;
 2. има придобита специалност в системата на здравеопазването;
 2. има най-малко 5 години професионален опит;
 3. не е поставено под запрещение;
 4. не e осъждано за умишлено престъпление от общ характер; 
5. не е лишено от правото да заема съответната длъжност;
 6. не е обявено в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 7. не е било член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 8. не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
 9. не заема публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 35 и т. 38 и 39 от Закона за противодействие на корупцията, не е член на политически кабинет и секретар на община;
 10. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
 11. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
 12. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие; 
13. може да отделя достатъчно време за изпълнение на възложените му задължения;
14. отговаря на други изисквания, предвидени в учредителния акт на дружеството.
Забраните по т. 10 и 11 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

Прочетете още

Информационен бюлетин


“Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД е най-голямото лечебно заведение за болнична помощ в Област Шумен и е единствената болница в град Шумен осигуряваща 24-часова медицинска помощ и прием за болнично лечение. За периода от 01.05. до 06.05.2024г. през Спешно отделение са преминали 623 пациенти, от които 143 са хоспитализирани в лечебното заведение. През празничните дни към Дежурен кабинет са се обърнали 125 пациенти с неотложни състояния.

„Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД се утвърди като стратегическо лечебно заведение, осъществяващо диагностична, консултативна, лечебна и рехабилитационна помощ, като по официалната статистика на Министерство на здравеопазването остава най-предпочитаната от пациентите болница в Северна България в сравнение с останалите областни болници. Болните се обслужват от 289 специалисти по здравни грижи и 158 лекари в 28 структури по 32 медицински специалности. Болницата приключва финансовата 2023г. с 1098000лв. печалба, без просрочени задължения и без кредитни задължения. 

Стремежът на ръководството на лечебното заведение е чрез технологичното обновление, подобряване на организацията, условията и качеството на дейността и повишаване на мотивацията на персонала, болницата да предлага още по-качествени и ефективни здравни услуги на пациентите от Област Шумен.

Решение за отдаване под наем чрез търг с явно наддаване на сграда - "Кухня", собственост на МБАЛ-Шумен АД


Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   №  3/22.04.2024 г.

за отдаване под наем чрез търг с явно наддаване на обект в сграда, собственост на „МБАЛ – ШУМЕН” АД

Днес, 22.04.2024 г. в гр. Шумен, д-р Димитър Костов - Изпълнителен директор на „МБАЛ-ШУМЕН” АД, ЕИК 127521092, адрес: гр. Шумен, ул. ”Васил Априлов” № 63, на основание чл. 29, ал. 3 и Приложение № 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и решение № 2 по протокол № 9/16.04.2024 г. на Съвета на директорите, откривам търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения в приземния етаж на сграда „Кухня“ с ид. № 83510.661.322.69, с площ от 111,80 кв. м, състоящи се от подход, основно помещение, коридор и стая, собственост на „МБАЛ-ШУМЕН“ АД, находящи се на адрес: гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63.

I. Описание на обекта:
1. Помещения в приземния етаж на  сграда „Кухня“ с ид. № 83510.661.322.69, с обща площ от 111,80 кв. м, състоящи се от подход, основно помещение, коридор и стая, собственост на „МБАЛ-ШУМЕН“ АД, находящи се на адрес: гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63.
Начална месечна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 300,00 лв. без ДДС.
Стъпка на наддаване – 20 лв.
Размер на депозита – 100 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка на „МБАЛ – ШУМЕН“ АД, № IBAN BG05DEMI92401000307245, Търговска банка Д АД – клон Шумен, в срок до 16:00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.
 

Прочетете още

Предложение на места за специализанти, финансирани от държавата


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

НА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА


На основание чл. 44, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявяваме предложението на „МБАЛ – Шумен“ АД за места за специализанти по клинични специалности, финансирани от държавата, които да се заемат въз основа на срочен трудов договор, след провеждане на конкурс:
 

Специалност

Брой места

Акушерство и гинекология

1

Анестезиология и интензивно лечение

2

Инфекциозни болести

1

Кардиология

1

Неонатология

1

Нервни болести

1

Нефрология

1

Образна диагностика

1

Пневмология и фтизиатрия

1

Ревматология

1

Хирургия

2

Педиатрия

1

Физикална и рехабилитационна медицина

1

Обща и клинична патология

1

Лицата, които биха желали да кандидатстват за обявените места, следва да заявят това писмено в „МБАЛ – Шумен“ АД,отдел „Управление на човешките ресурси“
на 3 етаж на Терапевтичен блок, в срок до 10 април 2024 г.
За допълнителна информация – отдел УЧР, тел. 855 755, вътр. 205


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
/д-р Димитър Костов/

Kонкурс за избор на лицензиран застраховател за застраховки „Недвижимо имущество“ и „Медицинска апаратура“


„ МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА  ЗА  АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН ”  АД
гр. Шумен ул.”В. Априлов” 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 751, Е-mail: mbal-shumen(at)ro-ni(dot)net

Р Е Ш Е Н И Е
№ 2/14.03.2024 г.
Относно: Утвърждаване на документация и обявяване на конкурс за избор на лицензиран застраховател за застраховки „Недвижимо имущество“ и „Медицинска апаратура“

На основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и във връзка с Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, 

Р Е Ш И Х :

I. Утвърждавам конкурсната документация за избор на лицензиран застраховател за застраховки „Недвижимо имущество“ и „Медицинска апаратура“, представляваща неразделна част от настоящото решение.

II. Откривам процедура за провеждане на конкурс за избор на лицензиран застраховател за застраховки „Недвижимо имущество“ и „Медицинска апаратура“.

III. Началната цена, посочена в конкурсната документация е определена съгласно следните критерии: от независим експерт оценител, на база балансова стойност на медицинската апаратура и на база стойност на предходен застрахователен договор. Началната цена не поставя ограничение за участниците в настоящия конкурс, т. е. могат да предложат и по-ниска обща стойност на застрахователната премия за всеки вид застраховка.

IV. Описание на обекта: избор на лицензиран застраховател за застраховки „Недвижимо имущество“ и „Медицинска апаратура“, подробно описани в конкурсната документация, съдържаща пълно описание на имуществото, както и подробни изисквания към всеки вид застраховка.

V. Изисквания към кандидатите: В настоящия конкурс могат да участват, при условия на равнопоставеност всички застрахователни дружества, притежаващи валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност, съгласно Кодекса за застраховането, издаден от Комисията за финансов надзор.

Прочетете още

Решение за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на гаражни клетки


„ МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА  ЗА  АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН ”  АД
гр. Шумен ул.”В. Априлов” 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 751, Е-mail: mbal-shumen(at)ro-ni(dot)net


Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 1/13.03.2024 г.
за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на гаражни клетки, 
собственост на „МБАЛ – ШУМЕН” АД

Днес, 13.03.2024 г. в гр. Шумен, д-р Димитър Георгиев Костов - Изпълнителен директор на „МБАЛ-ШУМЕН” АД, ЕИК 127521092, адрес гр.Шумен, ул. ”Васил Априлов” № 63, на основание чл. 29, ал. 3 и Приложение № 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и решение № 3 по протокол № 4/05.03.2024 г. на Съвета на директорите, откривам търг с тайно наддаване за отдаване под наем на гаражни клетки №№ 7 и 35, собственост на „МБАЛ – ШУМЕН“ АД, находящи се в гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63.

I. Описание на обектите:

1. Гаражна клетка № 7 с площ от 21 кв. м., находяща се на територията на „МБАЛ – ШУМЕН“ АД, ул. „Васил Априлов“ № 63
Начална месечна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 100,00 лв. без ДДС.
Стъпка на наддаване – 5 лв.
Размер на депозита – 30 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка на „МБАЛ – Шумен“ АД № IBAN   BG05DEMI92401000307245, Търговска банка Д АД – клон Шумен, в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

1. Гаражна клетка № 35 с площ от 21 кв. м., находяща се на територията на „МБАЛ – ШУМЕН“ АД, ул. „Васил Априлов“ № 63
Начална месечна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 100,00 лв. без ДДС.
Стъпка на наддаване – 5 лв.
Размер на депозита – 30 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка на „МБАЛ – Шумен“ АД № IBAN   BG05DEMI92401000307245, Търговска банка Д АД – клон Шумен, в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

II. Вид на търга – с тайно наддаване, при закрито заседание на комисията за провеждане на търга.

III.  Срок на наемните отношения – 3 години

IV. Дата на провеждане на търга – 01 април 2024 г.
Място на провеждане на търга - заседателната зала на „МБАЛ – ШУМЕН” АД на втори етаж на Терапевтичен блок. 
Час на провеждане на търга – 13,00 часа

Прочетете още

Конкурс за заемане на длъжности - лекари специализанти


”Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД
гр. Шумен, ул.”Васил Априлов”63; тел.:054/ 855 755  тел./факс 054/ 800 751 e-mail: mbal-shumen(at)ro-ni(dot)net

На основание чл. 89, чл. 90, чл. 91 от КТ, и чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност
в системата на здравеопазването /Наредбата/, „МБАЛ – Шумен“ АД

О Б Я В Я В А

І. Конкурс за заемане на длъжностите:

- Лекар, специализант по Гастроентерология – 1
- Лекар, специализант по Педиатрия – 1
- Лекар, специализант по Физикална и рехабилитационна медицина – 1
- Лекар, специализант по Физикална и рехабилитационна медицина – 1  по чл. 13, ал. 1 от Наредбата – за обучение на служител на друго лечебно заведение 

Прочетете още

Обява за избор на регистриран одитор


 „ МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА  ЗА  АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН ”  АД
 гр. Шумен ул.”В. Априлов” 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 751, Е-mail: mbal-shumen(at)ro-ni(dot)net


О Б Я В А
за избор на регистриран одитор


На основание чл. 62, ал. 1 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия и Вътрешни правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „МБАЛ – Шумен“ АД, приети на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 21.01.2021 г., 

„МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен публикува обява за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 г.

1.    Предмет: Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на възложителя към 31 декември 2024 г., изготвени по изискванията на Националните счетоводни стандарти, приети за прилагане в Република България /НСС/ /ГФО/, състоящ се от проверка и заверка в съответствие със Закона за независимия финансов одит и Международните одиторски стандарти и изразяване на становище, съгласно чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството.

2.    Обхват на финансовия одит: Одиторът  следва да поеме ангажимент да извърши независим финансов одит на финансовите отчети за следните две дейности:
Дейност № 1 – Проверка и заверка на ГФО на „МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен за 2024 г.;
Дейност № 2 – Проверка и заверка на консолидиран ГФО на групата „МБАЛ – Шумен“ АД и „МЦ МБАЛ – Шумен“ ЕООД за 2024 г.

3.    Информация относно балансовата стойност на имуществото, подлежащо на одитиране:
3.1.    Балансова стойност на актива на „МБАЛ – Шумен“ АД – 17 284 хиляди лв. към 31.12.2023 г.;
3.2.    Балансова стойност на актива на „МЦ МБАЛ – Шумен“ ЕООД – 147 хиляди лв. към 31.12.2023 г.

4.    Изисквания към кандидатите:
4.1.    Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията и на изискванията, посочени в настоящата обява.
4.2.    Не може да участва в процедурата кандидат, който е извършвал задължителен финансов одит на финансов отчет на „МБАЛ – Шумен“ АД в продължение на последните четири поредни години.
4.3.    Правоспособност – кандидатът, както и предложеният от него одитор – ръководител на екипа, трябва да е регистриран одитор по смисъла на § 1, т. 36 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит /ЗНФО/ - „Регистриран одитор е физическо лице или одиторско дружество, вписано в регистъра по чл. 20 от ЗНФО, което има право да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети“.
4.4.    Кандидатът по т. 4.3. да има най-малко 5-годишен опит в областта на финансовия одит – дипломиран експерт-счетоводител при ИДЕС в България. Ръководителят на екипа може да бъде съдружник, на трудов договор или договор за управление с кандидата, или да участва като физическо лице.

Прочетете още

Конкурс за заемане на длъжности - лекари специализанти


”Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД
                гр. Шумен, ул.”Васил Априлов”63; тел.:054/ 855 755  тел./факс 054/ 800 751 e-mail: mbal-shumen(at)ro-ni(dot)net

    На основание чл. 89, чл. 90, чл. 91 от КТ, и чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, във връзка със заповед № РД-19-1/09.01.2024 г. на министъра на здравеопазването, “Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. Шумен

О Б Я В Я В А

І. Конкурс за заемане на длъжностите на места, финансирани от държавата:

- Лекар, специализант по Акушерство и гинекология – 1 
- Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение – 2 
- Лекар, специализант по Инфекциозни болести – 1 
- Лекар, специализант по Кардиология – 1 
- Лекар, специализант по Кожни и венерически болести – 1 
- Лекар, специализант по Неонатология – 1 
- Лекар, специализант по Нервни болести – 1 
- Лекар, специализант по Нефрология – 1 
- Лекар, специализант по Образна диагностика – 1 
- Лекар, специализант по Очни болести – 1 
- Лекар, специализант по Пневмология и фтизиатрия – 1 
- Лекар, специализант по Ревматология – 1 
- Лекар, специализант по Хирургия – 2 

Прочетете още