Конкурс за заемане на длъжности


Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД

                                      гр. Шумен, ул.”Васил Априлов”63; тел.:054/ 855 755 тел./факс 054/ 800 751 e-mail: mbal-shumen(at)ro-ni.net

 

 

 

            На основание чл. 89, чл. 90, чл. 91 от КТ, и чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, “Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. Шумен

О Б Я В Я В А

І. Конкурс за заемане на длъжностите:

- „Лекар, специализант по Кардиология” – за 2 щатни бройки;

- „Лекар, специализант по Нефрология” – за 2 щатни бройки;

- „Лекар, специализант по Хирургия” – за 3 щатни бройки;

- „Лекар, специализант по Нервни болести” – за 2 щатни бройки;

- „Лекар, специализант по Физикална и рехабилитационна медицина” – за 1 щатна бройка, обучението се финансира от държавата;

- „Лекар, специализант по Пневмология и фтизиатрия” – за 1 щатна бройка;

- „Лекар, специализант по Гастроентерология” – за 1 щатна бройка;

- „Лекар, специализант по Неонатология” – за 1 щатна бройка, обучението се финансира от държавата;

- „Лекар, специализант по Неонатология” – за 1 щатна бройка;

- „Лекар, специализант по Акушерство и гинекология” – за 3 щатни бройки;

- „Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение” – за 3 щатни бройки;

- „Лекар, специализант по Инфекциозни болести” – за 1 щатна бройка, обучението се финансира от държавата;

- „Лекар, специализант по Инфекциозни болести” – за 1 щатна бройка;

- „Лекар, специализант по Педиатрия” – за 2 щатни бройки;

- „Лекар, специализант по Ортопедия“ – за 1 щатна бройка;

- „Лекар, специализант по Урология“ – за 1 щатна бройка;

- „Лекар, специализант по Образна диагностика“ – за 1 щатна бройка;

- „Лекар, специализант по Вътрешни болести“ – за 2 щатни бройки

            ІІ. Конкурсът ще се проведе чрез събеседване с цел да се установят познанията на кандидатите по специалността, за която кандидатстват, както и другите им умения и компетенции, необходими за заемане на длъжността – социални, организационни, компютърни, езикови и др.

            ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 1. Да имат висше медицинско образование – магистър по медицина.

      ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

            Заявление; автобиография – европейски формат със снимка; мотивационно писмо; копие от диплом за висше образование – магистър по медицина, в т.ч. приложението с оценките от курса на обучение; сертификати и/или удостоверения за преминали обучения /ако има такива/ - езикови курсове, компютърни умения, социални и организационни умения.

      Краен срок за подаване на документи: 15 октомври 2021 г. в отдел „Управление на човешките ресурси и СДО”

За справки: отдел УЧРСДО

Телефони: централа 855755, вътр. 205

Обявяване на на конкурс за началници на отделения

„ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН ” АД

гр. Шумен ул.”В. Априлов” 63 тел. 054 / 800 755, 800 733, факс 800 751, Е-mailmbal-shumen(at)ro-ni.net

 

            На основание чл. 89, чл., чл. 91 от КТ, и чл. 68 ал.7 от ЗЛЗ, “Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. Шумен

О Б Я В Я В А

І. КОНКУРС за заемане на длъжностите:

 • Началник на Първо вътрешно отделение
 • Началник на Хирургично отделение
 • Началник на Урологично отделение
 • Началник на Инфекциозно отделение
 • Началник на Отделение по нервни болести
 • Началник на Очно отделение
 • Началник на Ортопедотравматологично отделение
 • Началник на Акушерогинекологично отделение
 • Началник на Неонатологично отделение
 • Началник на Спешно отделение
 • Началник на Отделение по трансфузионна хематология
 • Началник на Отделение по образна диагностика
 • Началник на Отделение по съдебна медицина
 • Началник на Отделение по хемодиализа
 • Началник на Отделение по обща и клинична патология

 

            ІІ. Конкурсът ще се проведе чрез събеседване на тема:

„Управление на качеството на медицинската дейност и на човешките ресурси на отделението за 3-годишен период. Управление на финансовите ресурси на отделението в изпълнение на стандартите за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения”

 

            ІІІ. Изисквания към кандидатите:

 

 1. Да имат висше медицинско образование – магистър по медицина
 2. Да имат придобити съответните специалности:

- за началник на Първо вътрешно отделение – Вътрешни болести

- за началник на Хирургично отделение – Хирургия

- за началник на Урологично отделение – Урология

- за началник на Инфекциозно отделение – Инфекциозни болести

- за началник на Отделение по нервни болести – Нервни болести

- за началник на Очно отделение – Очни болести

- за началник на Ортопедотравматологично отделение – Ортопедия и травматология

- за началник на Акушерогинекологично отделение – Акушерство и гинекология

- за началник на Неонатологично отделение – Неонатология

- за началник на Спешно отделение – Спешна медицина

- за началник на Отделение по трансфузионна хематология – Трансфузионна хематология

- за началник на Отделение по образна диагностика – Образна диагностика

- за началник на Отделение по съдебна медицина – Съдебна медицина

- за началник на Отделение по хемодиализа – Нефрология

- за началник на Отделение по обща и клинична патология – Обща и клинична патология

3. Да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към 30 септември 2021 г.

При равни други условия предимство ще имат кандидатите, работещи в „МБАЛ – Шумен” АД.

ІV. Кандидатите да представят следните документи:

-          заявление;

-          автобиография – европейски формат със снимка;

-          мотивационно писмо;

-          копия от дипломи за висше образование и дипломи за придобити специалности;

-          декларация, че към 30 септември 2021 г. кандидатът не е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;

V. Длъжностните характеристики за конкурсните длъжности са на разположение на всеки кандидат в отдел УЧРСДО на “МБАЛ – Шумен” АД.

VІ. Документите на кандидатите се приемат в отдел УЧРСДО до 30 септември 2021 г.

За справки: отдел УЧРСДО

   Телефони: централа 855755, вътр. 205

------- 

 

Обявяване на допуснати кандидати и определяне на график за провеждане на конкурс за лекари специализанти


„ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН ” АД

гр. Шумен ул.”В. Априлов” 63 тел. 054 / 800 755, 800 733, факс 800 751, Е-mail: mbal-shumen(at)ro-ni.net

З А П О В Е Д

№...........

гр. Шумен, ……………….2021 г.

            На основание чл. 93 ал.3 от КТ и протоколно решение от 18.08.2021 г. на определената със заповед № 292/17.08.2021 г. на изпълнителния директор комисия за допускане на кандидатите до конкурс за лекари специализанти,

Н А Р Е Ж Д А М :

            ОБЯВЯВАМ за допуснати следните кандидати и ОПРЕДЕЛЯМ график за провеждане на конкурс за лекари специализанти, както следва:

Име, презиме, фамилия

Кандидат за длъжност

Дата

Час

Д-р Нергис Низамиева Джемал

Лекар специализант по Кожни и венерически болести

25.08.2021

12,00

Д-р Петър Колев Димитров

Лекар специализант по Кожни и венерически болести

25.08.2021

12,20

Д-р Теодор Валентинов Стефовски

Лекар специализант по Хирургия

25.08.2021

12,40

           

Конкурсът да се проведе в кабинета на заместник-изпълнителния директор.

            Специалистът „Персонал и СДО” да уведоми писмено допуснатите кандидати за датата, часа на започване и мястото на провеждане на конкурса.

            Препис от заповедта да се връчи на специалист „Персонал и СДО” за сведение и изпълнение.

                                                           ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                   /д-р Димитър Костов/

Конкурс за заемане на длъжности - специализанти

На основание чл. 89, чл. 90, чл. 91 от КТ, и чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, “Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. Шумен

О Б Я В Я В А

І. Конкурс за заемане на длъжностите:

- „Лекар, специализант по Кардиология” – за 2 щатни бройки;

- „Лекар, специализант по Нефрология” – за 2 щатни бройки;

- „Лекар, специализант по Хирургия” – за 3 щатни бройки;

- „Лекар, специализант по Нервни болести” – за 2 щатни бройки;

- „Лекар, специализант по Физикална и рехабилитационна медицина” – за 1 щатна бройка, обучението се финансира от държавата;

- „Лекар, специализант по Пневмология и фтизиатрия” – за 1 щатна бройка;

- „Лекар, специализант по Гастроентерология” – за 1 щатна бройка;

- „Лекар, специализант по Неонатология” – за 1 щатна бройка, обучението се финансира от държавата;

- „Лекар, специализант по Неонатология” – за 1 щатна бройка;

- „Лекар, специализант по Акушерство и гинекология” – за 3 щатни бройки;

- „Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение” – за 3 щатни бройки;

- „Лекар, специализант по Инфекциозни болести” – за 1 щатна бройка, обучението се финансира от държавата;

- „Лекар, специализант по Инфекциозни болести” – за 1 щатна бройка;

- „Лекар, специализант по Педиатрия” – за 2 щатни бройки;

- „Лекар, специализант по Ортопедия“ – за 1 щатна бройка;

- „Лекар, специализант по Кожни венерически болести“ – за 1 щатна бройка.

            ІІ. Конкурсът ще се проведе чрез събеседване с цел да се установят познанията на кандидатите по специалността, за която кандидатстват, както и другите им умения и компетенции, необходими за заемане на длъжността – социални, организационни, компютърни, езикови и др.

            ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 1. Да имат висше медицинско образование – магистър по медицина.

      ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

            Заявление; автобиография – европейски формат със снимка; мотивационно писмо; копие от диплом за висше образование – магистър по медицина, в т.ч. приложението с оценките от курса на обучение; сертификати и/или удостоверения за преминали обучения /ако има такива/ - езикови курсове, компютърни умения, социални и организационни умения.

      Краен срок за подаване на документи: 02 август 2021 г. в отдел „Управление на човешките ресурси и СДО”

За справки: отдел УЧРСДО

Телефони: централа 855755, вътр. 205

На основание чл. 89, чл. 90, чл. 91 от КТ, и чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, “Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. Шумен

О Б Я В Я В А

І. Конкурс за заемане на длъжностите:

- „Лекар, специализант по Кардиология” – за 2 щатни бройки;

- „Лекар, специализант по Нефрология” – за 2 щатни бройки;

- „Лекар, специализант по Хирургия” – за 3 щатни бройки;

- „Лекар, специализант по Нервни болести” – за 2 щатни бройки;

- „Лекар, специализант по Физикална и рехабилитационна медицина” – за 1 щатна бройка, обучението се финансира от държавата;

- „Лекар, специализант по Ревматология” – за 1 щатна бройка;

- „Лекар, специализант по Пневмология и фтизиатрия” – за 2 щатни бройки;

- „Лекар, специализант по Гастроентерология” – за 2 щатни бройки;

- „Лекар, специализант по Неонатология” – за 1 щатна бройка, обучението се финансира от държавата;

- „Лекар, специализант по Неонатология” – за 1 щатна бройка;

- „Лекар, специализант по Акушерство и гинекология” – за 2 щатни бройки;

- „Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение” – за 3 щатни бройки;

- „Лекар, специализант по Инфекциозни болести” – за 1 щатна бройка, обучението се финансира от държавата;

- „Лекар, специализант по Вътрешни болести” – за 1 щатна бройка;

- „Лекар, специализант по Педиатрия” – за 2 щатни бройки;

- „Лекар, специализант по Обща и клинична патология” – за 1 щатна бройка, обучението се финансира от държавата;

- „Лекар, специализант по Клинична микробиология” – за 1 щатна бройка, обучението се финансира от държавата.

            ІІ. Конкурсът ще се проведе чрез събеседване с цел да се установят познанията на кандидатите по специалността, за която кандидатстват, както и другите им умения и компетенции, необходими за заемане на длъжността – социални, организационни, компютърни, езикови и др.

            ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 1. Да имат висше медицинско образование – магистър по медицина.

      ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

            Заявление; автобиография – европейски формат със снимка; мотивационно писмо; копие от диплом за висше образование – магистър по медицина, в т.ч. приложението с оценките от курса на обучение; сертификати и/или удостоверения за преминали обучения /ако има такива/ - езикови курсове, компютърни умения, социални и организационни умения.

Краен срок за подаване на документи: 29 април 2021 г. в отдел „Управление на човешките ресурси и СДО”


За справки: отдел УЧРСДО

Телефони: централа 855755, вътр. 205

„МБАЛ Шумен"АД обявява конкурс за заемане на длъжността „Лекар, специализант по хирургия” в Отделение по хирургия


На основание чл. 89, чл. 90, чл. 91 от КТ, и чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, “Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. Шумен

О Б Я В Я В А

  І. КОНКУРС за заемане на длъжността „Лекар, специализант по хирургия” в Отделение по хирургия.

         ІІ. Конкурсът ще се проведе чрез събеседване с цел да се установят познанията на кандидатите по специалността, за която кандидатстват, както и другите им умения и компетенции, необходими за заемане на длъжността – социални, организационни, компютърни, езикови и др.

            ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 1. Да имат висше медицинско образование – магистър по медицина.

      ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

            Заявление; автобиография – европейски формат със снимка; мотивационно писмо; копие от диплом за висше образование – магистър по медицина, в т.ч. приложението с оценките от курса на обучение; сертификати и/или удостоверения за преминали обучения /ако има такива/ - езикови курсове, компютърни умения, социални и организационни умения.

      Краен срок за подаване на документи: 28 октомври 2020 г. в отдел „Управление на човешките ресурси и СДО”За справки: отдел УЧРСДО

                Телефони: централа 855755, вътр. 205

„МБАЛ Шумен"АД обявява свободни длъжности за лекари специализанти по специалности:


Дата 17.9.2020г
На основание чл. 89, чл. 90, чл. 91 от КТ, и чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, “Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. Шумен

О Б Я В Я В А

       І. Конкурс за заемане на длъжностите:

- „Лекар, специализант по Неонатология” – за 1 щатна бройка;

- „Лекар, специализант по Акушерство и гинекология” – за 1 щатна бройка;

- „Лекар, специализант по Инфекциозни болести” – за 1 щатна бройка;

- „Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение” – за 1 щатна бройка;

- „Лекар, специализант по Обща и клинична патология” – за 1 щатна бройка;

- „Лекар, специализант по Ортопедия и травматология” – за 1 щатна бройка;

- „Лекар, специализант по Клинична лаборатория” – за 1 щатна бройка.

           ІІ. Конкурсът ще се проведе чрез събеседване с цел да се установят познанията на кандидатите по специалността, за която кандидатстват, както и другите им умения и компетенции, необходими за заемане на длъжността – социални, организационни, компютърни, езикови и др.

            ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 1. Да имат висше медицинско образование – магистър по медицина.

        ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

            Заявление; автобиография – европейски формат със снимка; мотивационно писмо; копие от диплом за висше образование – магистър по медицина, в т.ч. приложението с оценките от курса на обучение; сертификати и/или удостоверения за преминали обучения /ако има такива/ - езикови курсове, компютърни умения, социални и организационни умения.

      Краен срок за подаване на документи: 23 октомври 2020 г.
          в отдел „Управление на човешките ресурси и СДО”
          За справки: отдел УЧРСДО  Телефони: централа 855755, вътр. 205

КОНКУРС за заемане на длъжностите „Лекар, специализант по клинична микробиология” в Микробиологична лаборатория и „Лекар, специализант по педиатрия” в Отделение по педиатрияНа основание чл. 89, чл. 90, чл. 91 от КТ, и чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата

на здравеопазването, "Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен" АД – гр. Шумен

О Б Я В Я В А

                    І. Конкурс за заемане на длъжностите:
                    - „Лекар, специализант по Клинична микробиология" в Микробиологична лаборатория;
                    - „Лекар, специализант по Педиатрия" в Отделение по педиатрия

                   ІІ. Конкурсът ще се проведе чрез събеседване с цел да се установят познанията на кандидатите
                   по специалността, за която кандидатстват, както и другите им умения и компетенции, необходими
                   за заемане на длъжността – социални, организационни, компютърни, езикови и др.

                   ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
                   1. Да имат висше медицинско образование – магистър по медицина.

                   ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
                   Заявление; автобиография – европейски формат със снимка; мотивационно писмо;
                   копие от диплом за висше образование – магистър по медицина,  в т.ч. приложението
                   с оценките от курса на обучение;  сертификати и/или удостоверения за преминали обучения
                   /ако има такива/ - езикови курсове, 
компютърни умения, социални и организационни умения.

                   Краен срок за подаване на документи: 02 октомври 2020 г.
                   в отдел „Управление на човешките ресурси и СДО"

                   За справки: отдел УЧРСДО
                  Телефони: централа 855755, вътр. 205

  КОНКУРС за заемане на длъжността „Лекар, специализант по образна диагностика”
                                           в Отделение по образна диагностикаНа основание чл. 89, чл. 90, чл. 91 от КТ, и чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, “Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. Шумен

О Б Я В Я В А

І. КОНКУРС за заемане на длъжността „Лекар, специализант по образна диагностика” в Отделение по образна диагностика.

 

      ІІ. Конкурсът ще се проведе чрез събеседване с цел да се установят познанията на кандидатите по специалността, за която кандидатстват, както и другите им умения и компетенции, необходими за заемане на длъжността – социални, организационни, компютърни, езикови и др.

       ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 1. Да имат висше медицинско образование – магистър по медицина.

   ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

            Заявление; автобиография – европейски формат със снимка; мотивационно писмо; копие от диплом за висше образование – магистър по медицина, в т.ч. приложението с оценките от курса на обучение; сертификати и/или удостоверения за преминали обучения /ако има такива/ - езикови курсове, компютърни умения, социални и организационни умения

Краен срок за подаване на документи: 14 септември 2020 г. в отдел „Управление на човешките ресурси и СДО”  За справки: отдел УЧРСДО

Телефони: централа 855755, вътр. 205