РЕШЕНИЕ
№ 15/16.11.2021 г.

Относно: Утвърждаване на документация и обявяване на конкурс за избор на лицензиран застраховател за застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите” и „Автокаско” на служебни МПС на „МБАЛ-ШУМЕН” АД”

            На основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и във връзка с Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП,

Р Е Ш И Х :

 

I. Утвърждавам конкурсната документация за „Избор на лицензиран застраховател за застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите” и „Автокаско” на служебни МПС на „МБАЛ-ШУМЕН” АД”, представляваща неразделна част от настоящото решение.

II. Откривам процедура за провеждане на конкурс за „Избор на лицензиран застраховател за застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите” и „Автокаско” на служебни МПС на „МБАЛ-ШУМЕН” АД”

III. Началната цена е определена от независим експерт оценител и посочена в конкурсната документация.

IV. Описание на обекта: Застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите” и „Автокаско” на служебни МПС на „МБАЛ-ШУМЕН” АД”, подробно описани в конкурсната документация, съдържаща пълно описание на моторните превозни средства /марка, модел, година на производство, обем на двигателя и др.,/, както и подробни изисквания към всеки вид застраховка.

V.Изисквания към кандидатите: В настоящия конкурс могат да участват, при условия на равнопоставеност всички застрахователни дружества, притежаващи валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност, съгласно Кодекса за застраховането, издаден от Комисията за финансов надзор.

 

VI. В конкурса могат да участват следните застрахователни дружества:

1. Които не са в процедура по ликвидация или несъстоятелност;

2. Които нямат публични задължения, установени с влязъл в сила съдебен акт, освен ако не са разсрочени/отстрочени по съответния ред.

VII. Изисквания към съдържанието на предложенията:

Всяко предложение трябва да бъде изготвено в съответствие с изискванията на утвърдената документация и относимото българско законодателство и да има следното съдържание:

1.Плик № 1 с надпис „Представяне на кандидата“, съдържащ:

1.1. Административни данни за участника, по образец;

1.2. Декларация, че участникът не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс, не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава-членка или трета страна;

1.3 Декларация, че участникът не е в открито производство по ликвидация и не е обявен в несъстоятелност;

1.4. Декларация, че участникът няма непогасени ликвидни и изискуеми публични задължения, по образец;

1.5. Копие от валиден лиценз за извършване на застрхователна дейност по предмета на настоящия конкурс, заверено с гриф „Вярно с оригинала“;

1.6. Общи условия на застрахователя за съответния вид застраховка, придружени със Списък с необходимите документи за изплащане на обезщетение.

2. Плик № 2 с надпис Предложение на участника, съдържащ:

2.1. Предложение на участника за всеки вид застраховка поотделно, съобразено с изискванията на настоящия конкурс, по образец.

3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“, съдържащ:

3.1. Ценово предложение за всеки вид застраховка поотделно, съдържащо обща стойност на застрахователните премии, по образец.

*Посочената застрахователна премия е цената, която публичното предприятие следва да заплати за сключване на валидна застраховка за срок от 12 /дванадесет месеца/. В нея трябва да са включени всички дължими вноски и такси, включително на вноската за Гаранционния фонд, включително размера на данъка съгласно чл. 9 и чл. 10 от Закона за данъка върху застрахователната премия.

VIII. Начин на плащане:

1. Заплащането по договорите, които предстои да бъдат сключени с участниците, спечелили конкурса, ще се извърши в български лева, безкасово по посочена от застрахователя банкова сметка в страната, след представяне на съответната полица и надлежно оформена фактура оригинал.

IX. Условия за провеждане на конкурса:

1. Получените предложения ще бъдат разгледани от конкурсната комисия при закрити врата на 01.12.2021 г. в 13:00 часа на адрес: гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ 63

2. Получаване и достъп до документацията на конкурса:

1. Документацията е достъпна на интернет адрес: www.mbal-shumen.com

2. Документацията може да бъде получена безплатно от участника или негов упълномощен представител на адрес: гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63, Деловодство, в рамките на работно време на предприятието, а именно всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа.

3. Лице за контакти: Гергана Спасова – организатор договори и договорни партньори в „МБАЛ-ШУМЕН“ АД, тел. за връзка: 054 855775; 800749

3.Краен срок за приемане на предложения: до 16:30 часа на 30.11.2021 г. в Деловодството на предприятието, на адрес гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63

4. Критерий за оценка на предложенията:

4.1. За спечелил конкурса се класира участникът, който отговаря на условията за участие и е предложил оферта с най-ниска цена /застрахователна премия/, която включва всички допълнителни разходи за сключването на застраховките, включително размера на данъка съгласно чл. 9 и чл. 10 от Закона за данъка върху застрахователните премии. Предложената цена следва да е с точност до втория знак след десетичната запетая.

Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата оферта, поради което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително.

4.2. Конкурсната комисия класира по ред участниците съобразно степента на удовлетворяване на конкурсните условия и предлага на предприятието да определи участника, спечелил конкурса. По преценка предприятието може да изиска от участниците да представят допълнения и/или изменения на предложенията им съобразно целите на конкурса, както и да проведе преговори с кандидатите, класирани до трето място. Класацията и изборът в този случай се извършват въз основа на допълнените и/или изменените предложения.

4.3. За спечелил конкурса се обявява кандидатът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия. Кандидатите се уведомяват за класирането и за резултатите от конкурса. В уведомлението до спечелилия конкурса участник се посочва и срок за сключване на договора. В случай че договорът не бъде сключен в определения срок по вина на спечелилия конкурса участник, за спечелил конкурса се определя следващият класиран кандидат, удовлетворил конкурсните условия.

5. По преценка предприятието може да изиска от участниците да представят допълнения и/или изменения на предложенията им съобразно целите на конкурса, както и да проведе преговори с кандидатите, класирани до трето място. Класацията и изборът в този случай се извършват въз основа на допълнените и/или изменените предложения.

Х. Утвърждавам следния състав на комисията за провеждане на конкурс:

 

Председател: Светозар Петков-правоспособен юрист, член на ШАК

Членове:

Красимира Петрова – главен счетоводител в „МБАЛ-ШУМЕН“ АД

Гергана Спасова – организатор договори и договорни партньори в „МБАЛ-ШУМЕН“ АД

Резервни членове:

1. Красимира Димитрова-Кирова – специалист обществени поръчки, програми и проекти в „МБАЛ-ШУМЕН” АД

2. Иванка Антонова – заместник главен счетоводител в „МБАЛ-ШУМЕН” АД

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/д-р Димитър Костов/

Релевантна документация - изтегляне 
__________________________________
Решение за изменение на Решение No15/16.11.2021г.
и документация за обявяване на конкурс

Процедура за провеждане на електронен търг за продажба на ПРОФИЛАКТОРИУМ, находящ се в гр. Върбица, общ. Върбица, област Шумен, в Курортен комплекс „Върбица“, собственост на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД – гр. Шумен.

 

 

     „ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН ” АД

          гр. Шумен ул.”В. Априлов” 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 751,
Е-
mail: mbal-shumen(at)ro-ni(dot)net

Р Е Ш Е Н И Е

№ 14/27.07.2021 г.

            На основание чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл. 15, чл. 16 и следващите, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала /наричана по-долу за краткост Наредбата/, Решение на Министерския съвет № 697/10.10.2014 г. за даване на съгласие за продажба,

Р Е Ш И Х :

 1. I.Откривам процедура за провеждане на електронен търг за продажба на ПРОФИЛАКТОРИУМ, находящ се в гр. Върбица, общ. Върбица, област Шумен, в Курортен комплекс „Върбица“, собственост на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД – гр. Шумен.
 1. 1.Описание:

ПРОФИЛАКТОРИУМ, собственост на „МБАЛ – Шумен“ АД, находящ се в гр. Върбица, общ. Върбица, област Шумен, в Курортен комплекс „Върбица“, състоящ се от основна сграда на два етажа с приземен етаж с обща плош от 450 кв. метра, столова с обща площ от 220,5 кв. метра, площадка пред столова с обща площ от 63 кв. метра, външен гараж с площ от 28 кв. метра и склад за ГСМ с площ от 35 кв. метра, находящи се в поземлен имот – общинска собственост УПИ № XIV в квартал 1 по плана на Курортен комплекс „Върбица“, при граници на поземления имот: улица, УПИ № XV и УПИ № XIII.

 1. 2.Начална стартова цена:

190 200 /сто и деветдесет хиляди и двеста лева/ - определена от лицензиран оценител.

Началната тръжна цена на недвижимия имот е без ДДС. ДДС не се дължи, съгласно Закона за данъка върху добавената стойност.

Всички разходи, такси и разноски по сделката за сключване на предварителен и окончателен договор се поемат изцяло от купувача.

Всички разходи, свързани с преводите на суми и с участието в търга, както и по прехвърлянето на собствеността върху имота, включително и местния данък изцяло се поемат от купувача.

 1. 3.Стъпка на наддаване – 2 на сто от началната тръжна цена, или 3804 лв. /три хиляди осемстотин и четири лева/.
 2. 4.Размер на депозита за участие – 10 на сто от началната тръжна цена, или 19020 лв. /деветнадесет хиляди и двадесет лева/

Ако кандидатът плати депозита във валута, различна от валутата, посочена по-горе, същият се връща и кандидатът не се допуска до участие в търга.

В случай, че кандидатът не удостовери съответното плащане на депозита с документ за внесен депозит и средствата не са постъпили по сметката на продавача, кандидатът не се допуска и се отстранява от участие в търга.

Депозитът за участие, внесен от спечелилия търга участник се задържа като гаранция за сключване на договор в нотариална форма. В случай, че купувачът не внесе цената в определения срок, не се яви за изповядване на нотариалната сделка или създаде други пречки за извършването на сделката, депозитът се задържа.

Депозитът на участника, избран за купувач се приспада от стойността, която следва да заплати за покупката на имота, предмет на настоящия търг.

Депозитът на спечелилия търга участник не се възстановява в случай, че същият не преведе крайната сума /след приспаднат депозит/ и не уреди изпълнението на изискванията в 2-месечен срок от датата на получаване на писмото покана за сключване на договор. Срокът може да бъде удължен единствено по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

Депозитите на останалите участници се освобождават и възстановяват по посочена от тях банкова сметка, с която са направили регистрацията си в електронната платформа, в срок от 5 работни дни след влизане в сила на решението, с което участник е определен за спечелил търга, респ. в срок от 5 работни дни от обявяването на търга за закрит.

В случай, че никой от оторизиралите се участници не обяви по-висока от началната тръжна цена с една стъпка, търгът се обявява за закрит и внесените депозити за участие се задържат. В случай, че поне един от оторизиралите се участници предложи по-висока от началната тръжна цена с една стъпка, търгът се счита за проведен и депозитите на всички останали участници се възстановяват.

Депозитът за участие се внася по банков път в български лева, по сметката на лечебното заведение, посочена в т. 5.

 1. 5.Начин на плащане на продажната цена – по банков път, в левове, по следната банкова сметка:

ЦКБ АД – клон Шумен

IBAN: BG04CECB97901048884100

BIC: CECBBGSF

 1. 6.Условия за оглед на имота:

Кандидатите могат да извършват оглед на имота, обект на търга, в срока, определен за краен срок, съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредбата.

Оглед може да се извършва всеки работен ден след предварителна заявка на тел. 054 800733 и представено от кандидата потвърждение за регистрация в електронната платформа за горепосочения търг със заличени данни за уникалния идентификационен код /УИК/ на кандидата.

В случай че кандидатът не извърши оглед на имота при условията, посочени по-горе, то за същия се счита, че приема фактическото състояние на имота към момента на провеждане на търга. В този случай, кандидатът, с подписването и подаването на Декларация – образец № 2 се съгласява със състоянието на имота.

 1. 7.Срок на валидност на процедурата: 3 /три/ месеца от датата на публикуване на решението на електронната платформа.

В случай, че първият кандидат се регистрира за участие в електронния търг в някой от последните 15 работни дни от срока по предходното изречение, срокът на валидност на тръжната процедура се удължава така, че от деня на регистрацията на този кандидат да има още 15 работни дни.

 1. 8.Срок за регистрация на участниците в електронния търг:

За получаване на достъп до информацията за правното и фактическото състояние на имота, обявен за продажба чрез електронната платформа, се изисква регистрация в платформата. Кандидатът се регистрира в нея с квалифициран електронен подпис /КЕП/, който трябва да отговаря на изискванията на чл. 6, ал. 5 от Наредбата.

Кандидатът попълва всички изискуеми от системата данни, които не могат да бъдат извлечени от съответния КЕП.

Регистрирано в електронната платформа лице, съгласно условията на чл. 20 от Наредбата, може да се регистрира за участие в търга чрез подаване на изискуемите за допускане до търга документи, в т.ч. както необходимите документи от настоящата тръжна документация, така и образците на документи и подписан с електронен подпис проект на предварителен договор от настоящата документация, или подписан извън платформата – в сканиран вид, без попълнена цена.

От регистрацията на първия кандидат започва да тече срок от 12 работни дни, изтичащ в 23,59 ч. на последния ден, в който срок всяко лице може да се регистрира като кандидат в същия търг с подаването на изискуемите документи за допускане до участие в търга. Моментът, от който се определя този срок се оповестява в платформата.

Когато лице предвижда да участва в търга чрез пълномощник, трябва да посочи обстоятелството в платформата по указания начин и да представи към документите изрично нотариално заверено пълномощно за участие в търга.

Всички изискуеми за участие в електронния търг документи се представят подписани с КЕП от кандидат, съответно от негов пълномощник, или подписани извън платформата – в сканиран вид.

Кандидатите могат да променят и допълват представени от тях документи до изтичане на срок от 12 работни дни от първия регистрирал се участник /за регистрация на кандидатите в търга/, както и да се откаже от регистрацията, като при отказ от първия регистрирал се кандидат, срокът е валидно започнал и продължава да тече по отношение на останалите кандидати.

 1. 9.Начален час на електронния търг:

Начален час на електронния търг е 13,00 часа и ще се проведе на петнадесетия работен ден, считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат в електронния търг. Наддаването продължава един астрономически час.

Електронният търг се провежда при условията на Раздел 2 от Глава четвърта на Наредбата.

Електронният търг може да се проведе и ако има един оторизирал се участник. Когато има един оторизирал се участник, той трябва да предложи една стъпка за наддаване над началната цена, за да бъде определен за купувач, в противен случай търгът е непроведен и внесеният депозит за участие се задържа.

В случай че никой от оторизиралите се участници не обяви по-висока от началната цена с една стъпка, търгът се обявява за закрит и внесените депозити за участие се задържат.

Комисията отстранява от участие в търга кандидат, който не е представил някой от изискуемите документи, не отговаря на определените изисквания за допустимост и не е внесъл депозит за участие в търга по предвидения ред.

Когато до крайния срок за валидност на търга няма регистриран кандидат, или нито един кандидат не бъде допуснат до участие, или никой не се е оторизирал, търгът е непроведен.

За резултатите от наддаването платформата генерира протокол с информация за обекта на търга, началния час, участника с най-високо тръжно предложение и втория класиран, ако има такъв, и час на закриване на търга. Протоколът се подписва от членовете на тръжната комисия с КЕП. В случаите, когато никой от оторизиралите се участници не обяви по-висока от началната цена с една стъпка, няма регистриран кандидат или нито един кандидат не бъде допуснат до участие, или никой не се е оторизирал, електронната платформа генерира протокол за непроведен или закрит търг, който се подписва от членовете на тръжната комисия с КЕП.

Председателят на комисията обявява за спечелил търга участникът, предложил най-висока цена.

Решенията на тръжната комисия се вземат с обикновено мнозинство. Когато член на комисията отстранява кандидат, посочва причините за това в системата, а когато е против взетото решение, особеното му мнение се отразява в доклада на комисията или се представя отделно към протокола за класирането на участниците. Решението на тръжната комисия за допускане, съответно отстраняване на кандидатите се отразява в системата от председателя. Протоколите за класиране, съответно за закрит търг се подписват с КЕП от всичките й членове. За своята работа комисията изготвя доклад извън системата, който заедно с протокола от електронния търг се представя на изпълнителния директор за одобряване.

В срок от 3 работни дни след получаване на доклада по предходното изречение изпълнителният директор определя с решение спечелилия търга участник. Участниците в търга и недопуснатите кандидати се уведомяват писмено за решението.

„МБАЛ – Шумен“ АД изпраща писмо покана до спечелилия търга участник – за сключване на предварителен договор, с която му се връчва решението за определяне на купувач. В 14-дневен срок от получаване на решението и поканата, спечелилият търга участник следва да се яви в „МБАЛ – Шумен“ АД за подписване на предварителен договор.

В случай, че определеният за купувач участник изпълни всички условия по предварителния договор, и съгласно неговите клаузи, до един месец от заверяване на сметката на „МБАЛ – Шумен“ АД със сумата, предложена от участника за закупуване на имота, като се прихване сумата на внесения депозит, страните изповядват сделката пред нотариус, като сключват окончателен договор – нотариален акт за покупко-продажбата на имота.

Когато спечелилият търга участник не внесе цената в срок от два месеца от сключване на предварителния договор, не уговори дата за изповядване на сделката с „МБАЛ – Шумен“ АД за покупко-продажба, не уреди изпълнението на специалните изисквания на тръжната документация, се приема, че се е отказал от сключването на сделката и депозитът му се задържа. Предоставеният на купувача двумесечен срок може да бъде удължен единствено по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма. В случай на отказ от сключване на сделката, продавачът може да прекрати търга или да определи за купувач участник, предложил следващата по размер цена. В този случай участникът, класиран на второ място трябва да внесе изцяло предложената от него цена.

При сключване на окончателен договор пред нотариус, купувачът е длъжен да представи всички документи и декларации, необходими за сключване на сделката.

Ако купувачът е търговец – физическо/юридическо лице, следва да представи всички необходими документи пред нотариуса в оригинал, доказващи взето решение от компетентния орган за покупко-продажбата на имота, според правната форма на купувача, при условията на ТЗ.

При сключване на окончателния договор пред нотариус купувачът е длъжен да представи на продавача в оригинал всички документи и декларации, които е приложил електронно в електронната платформа при регистрация за участие в търга.

 1. 10.С настоящото решение утвърждавам „ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за провеждане на електронен търг за продажба на ПРОФИЛАКТОРИУМ, собственост на „МБАЛ – Шумен“ АД, находящ се в гр. Върбица, общ. Върбица, област Шумен, в Курортен комплекс „Върбица“, състоящ се от основна сграда на два етажа с приземен етаж с обща плош от 450 кв. метра, столова с обща площ от 220,5 кв. метра, площадка пред столова с обща площ от 63 кв. метра, външен гараж с площ от 28 кв. метра и склад за ГСМ с площ от 35 кв. метра, находящи се в поземлен имот – общинска собственост УПИ № XIV в квартал 1 по плана на Курортен комплекс „Върбица“, при граници на поземления имот: улица, УПИ № XV и УПИ № XIII“.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                    /д-р Димитър Костов/

Решение за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на гаражни клетки и помещения, собственост на „МБАЛ – Шумен” АД

 

     „ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН ” АД

         гр. Шумен ул.”В. Априлов” 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 751, Е-mail: mbal-shumen(at)ro-ni.net

Р Е Ш Е Н И Е  № 13

за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на гаражни клетки и помещения, собственост на „МБАЛ – Шумен” АД

            Днес, 20.07.2021 г. в гр. Шумен, д-р Димитър Георгиев Костов - изпълнителен директор на „МБАЛ-Шумен” АД, ЕИК 127521092, адрес гр.Шумен, ул. ”В.Априлов”№ 63, на основание чл. 29, ал. 3 и Приложение № 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, откривам търг с тайно наддаване за отдаване под наем на гаражни клетки и помещения, собственост на „МБАЛ – Шумен“ АД.

            I. Описание на обектите:

1. Гаражна клетка № 35 с площ от 21 кв.м., находяща се на територията на „МБАЛ – Шумен“ АД, ул. „Васил Априлов“ № 63

Начална месечна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 54,95 лв. без ДДС.

Стъпка на наддаване – 5 лв.

Размер на депозита – 25 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка на „МБАЛ – Шумен“ АД № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

2. Гаражна клетка № 17 с площ от 21 кв.м., находяща се на територията на „МБАЛ – Шумен“ АД, ул. „Васил Априлов“ № 63

Начална месечна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 54,95лв. без ДДС.

Стъпка на наддаване – 5 лв.

Размер на депозита – 25 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка на „МБАЛ – Шумен“ АД № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

3. Гаражна клетка № 29 с площ от 21 кв.м., находяща се на територията на „МБАЛ – Шумен“ АД, ул. „Васил Априлов“ № 63

Начална месечна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 54,95 лв. без ДДС.

Стъпка на наддаване – 5 лв.

Размер на депозита – 25 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка на „МБАЛ – Шумен“ АД № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

4. Гаражна клетка № 11 с площ от 21 кв.м., находяща се на територията на „МБАЛ – Шумен“ АД, ул. „Васил Априлов“ № 63

Начална месечна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 54,95 лв. без ДДС.

Стъпка на наддаване – 5 лв.

Размер на депозита – 25 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка на „МБАЛ – Шумен“ АД № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

5. Гаражна клетка № 4 с площ от 21 кв.м., находяща се на територията на „МБАЛ – Шумен“ АД, ул. „Васил Априлов“ № 63

Начална месечна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 54,95 лв. без ДДС.

Стъпка на наддаване – 5 лв.

Размер на депозита – 25 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка на „МБАЛ – Шумен“ АД № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

6. Гаражна клетка № 28 с площ от 21 кв.м., находяща се на територията на „МБАЛ – Шумен“ АД, ул. „Васил Априлов“ № 63

Начална месечна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 54,95 лв. без ДДС.

Стъпка на наддаване – 5 лв.

Размер на депозита – 25 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка на „МБАЛ – Шумен“ АД № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

7. Гаражна клетка № 45 с площ от 21 кв.м., находяща се на територията на „МБАЛ – Шумен“ АД, ул. „Васил Априлов“ № 63

Начална месечна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 54,95 лв. без ДДС.

Стъпка на наддаване – 5 лв.

Размер на депозита – 25 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка на „МБАЛ – Шумен“ АД № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

8. Гаражна клетка № 10 с площ от 21 кв.м., находяща се на територията на „МБАЛ – Шумен“ АД, ул. „Васил Априлов“ № 63

Начална месечна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 54,95 лв. без ДДС.

Стъпка на наддаване – 5 лв.

Размер на депозита – 25 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка на „МБАЛ – Шумен“ АД № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

9. Гаражна клетка № 33 с площ от 33 кв.м., находяща се на територията на „МБАЛ – Шумен“ АД, ул. „Васил Априлов“ № 63

Начална месечна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 54,95 лв. без ДДС.

Стъпка на наддаване – 5 лв.

Размер на депозита – 25 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка на „МБАЛ – Шумен“ АД № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

10. Гаражна клетка № 30 с площ от 21 кв.м., находяща се на територията на „МБАЛ – Шумен“ АД, ул. „Васил Априлов“ № 63

Начална месечна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 54,95 лв. без ДДС.

Стъпка на наддаване – 5 лв.

Размер на депозита – 25 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка на „МБАЛ – Шумен“ АД № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

11. Гаражна клетка № 44 с площ от 21 кв.м., находяща се на територията на „МБАЛ – Шумен“ АД, ул. „Васил Априлов“ № 63

Начална месечна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 54,95 лв. без ДДС.

Стъпка на наддаване – 5 лв.

Размер на депозита – 25 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка на „МБАЛ – Шумен“ АД № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

12. Гаражна клетка № 39 с площ от 21 кв.м., находяща се на територията на „МБАЛ – Шумен“ АД, ул. „Васил Априлов“ № 63

Начална месечна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 54,95 лв. без ДДС.

Стъпка на наддаване – 5 лв.

Размер на депозита – 25 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка на „МБАЛ – Шумен“ АД № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

13. Гаражна клетка № 37 с площ от 21 кв.м., находяща се на територията на „МБАЛ – Шумен“ АД, ул. „Васил Априлов“ № 63

Начална месечна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 54,95 лв. без ДДС.

Стъпка на наддаване – 5 лв.

Размер на депозита – 25 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка на „МБАЛ – Шумен“ АД № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

14. Гаражна клетка № 46 с площ от 21 кв.м., находяща се на територията на „МБАЛ – Шумен“ АД, ул. „Васил Априлов“ № 63

Начална месечна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 54,95 лв. без ДДС.

Стъпка на наддаване – 5 лв.

Размер на депозита – 25 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка на „МБАЛ – Шумен“ АД № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

15. Гаражна клетка № 42 с площ от 21 кв.м., находяща се на територията на „МБАЛ – Шумен“ АД, ул. „Васил Априлов“ № 63

Начална месечна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 54,95 лв. без ДДС.

Стъпка на наддаване – 5 лв.

Размер на депозита – 25 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка на „МБАЛ – Шумен“ АД № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

16. Помещение с площ от 24,75 кв. метра /стая с две преддверия/, находящо се на партерен етаж в сграда с идентификатор 8351.661.322.5 /Терапевтичен блок/ на „МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63, с предназначение за кабинет или офис.

Начална месечна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 165,33 лв. без ДДС.

Стъпка на наддаване – 15 лв.

Размер на депозита – 75 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка на „МБАЛ – Шумен“ АД № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

17. Помещение с площ от 36 кв. метра, находящо се на първи етаж в сграда на ТЕЛК /бивше ОТХ/ на „МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63, с предназначение за предоставяне на помощни средства на лица с увреждания.

Начална месечна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 144,80 лв. без ДДС.

Стъпка на наддаване – 12 лв.

Размер на депозита – 70 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка на „МБАЛ – Шумен“ АД № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

II. Вид на търга – с тайно наддаване, при закрито заседание на комисията за провеждане на търга.

III. Срок на наемните отношения – 3 години

IV. Дата на провеждане на търга – 09 август 2021 г.

Място на провеждане на търга - заседателната зала на „МБАЛ – Шумен” АД на втори етаж на Терапевтичен блок.

Час на провеждане на търга – 13,00 часа

V. Общи условия:

4.1. Условия за оглед на обектите:

Огледът на обектите се осъществява всеки работен ден от 10,00 до 14,00 часа в срок включително до деня, предхождащ датата на провеждане на търга, тел. 0888 465832 – Станислав Семов.

4.2 Начин на плащане – месечната наемна цена се изплаща от наемателя на наемодателя най-късно до 10-то число на текущия месец, въз основа на сключен договор за наем. Върху месечната наемна цена, предложена от спечелилия търга участник се начислява ДДС.

4.3. Ред за закупуване на тръжната документация, размер и начин на плащане на нейната цена и място на нейното получаване:

Тръжната документация за всеки един обект се закупува от деловодството на МБАЛ - Шумен на адрес гр. Шумен 9700, ул. ”В.Априлов”№ 63 – Хирургически блок – партер, на цена 10 лв., платими в брой в касата на дружеството или по банкова сметка № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен. Тръжната документация се закупува до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

4.4. Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявленията за участие се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на „МБАЛ-Шумен” АД на адрес гр. Шумен 9700, ул. ”В.Априлов”63 /по пощата, с куриер или на ръка/, като върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта на търга.

Ако участник желае да участва за няколко обекта, той подава за всеки един от тях поотделно заявление и придружаващите го документи в отделен запечатан непрозрачен плик.

Освен заявлението за участие в плика се прилага:

- нотариално заверено пълномощно от титуляра или управителния орган, ако заявлението е подписано от пълномощник;

- документ за закупена тръжна документация;

- документ за внесен депозит;

- малък запечатан непрозрачен плик, съдържащ ценовото предложение на участника;

- декларация, че участникът не е длъжник по договор с „МБАЛ – Шумен“ АД;

- декларация, че участникът е съгласен с условията на проектодоговора за наем.

            4.5 Няма специални изисквания към участниците - може да участват всякакви физически и юридически лица. Всеки участник се легитимира с лична карта, юридическото лице с удостоверение за актуално състояние /разпечатка от Търговския регистър/, а когато участва пълномощник той трябва да е с нотариално заверено пълномощно.

           В деня на провеждането на търга комисията разпечатва подадените пликове, проверява дали са спазени условията за участие в търга и обявява редовността на подадените документи. Ценовите предложения се подписват от всеки член на комисията по търга.

            Когато на търга за отделен обект не се яви кандидат, същият се обявява за непроведен за този обект и се провежда повторно на 30 август 2021 г. на същото място, в 13,00 часа.

            4.6. Търгът може да се проведе и когато е подадено само едно заявление за участие за даден обект. В случай, че на търга се яви само един кандидат от подалите заявления за участие, търгът се отлага с два часа и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по предложеното от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

            4.7. За спечелил търга участник се определя този, който е предложил най-висока месечна наемна цена без ДДС за обекта, за който участва.

            4.8. При предложена еднаква най-висока цена от повече участници, търгът продължава между тях с явно наддаване, като наддаването започва от предложената цена и със стъпка на наддаване, посочена в т.3 от настоящото решение.

            4.9. Спечелилият търга участник е длъжен да сключи договор за наем с наемодателя в едномесечен срок от уведомяването му, че е спечелил търга. При неизпълнение депозитът му се задържа, а за спечелил търга се определя участникът, предложил следващата по размер цена, при условие, че не е изтеглил своя депозит.

            4.10.. Депозитите на неспечелилите участници се връщат в 14-дневен срок от подаване на заявление от съответния участник с указване как да му бъде върнат депозита. Депозитът на спечелилия търга и сключил договор за наем в срока участник се задържа, като се прихваща от наемната цена.

            VI. Утвърждавам тръжната документация за провеждането на търга.

Настоящото решение да се обяви на интернет страниците на Агенцията за публичните предприятия и контрол и на „МБАЛ – Шумен“ АД най-малко 14 дни преди провеждането на търга.

Обява за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021г.

„ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН ” АД

         гр. Шумен ул.”В. Априлов” 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 751, Е-mail: mbal-shumen@ro-ni.net

            На основание чл. 62, ал. 1 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия и Вътрешни правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „МБАЛ – Шумен“ АД, приети на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 21.01.2021 г.,

            „МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен публикува обява за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г.

 1. Предмет: Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на възложителя към 31 декември 2021 г., изготвени по изискванията на Националните счетоводни стандарти, приети за прилагане в Република България /НСС/ /ГФО/, състоящ се от проверка и заверка в съответствие със Закона за независимия финансов одит и Международните одиторски стандарти и изразяване на становище, съгласно чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството.
 1. Обхват на финансовия одит: Одиторът следва да поеме ангажимент да извърши независим финансов одит на финансовите отчети за следните две дейности:

Дейност № 1 – Проверка и заверка на ГФО на „МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен за 2021 г.;

Дейност № 2 – Проверка и заверка на консолидиран ГФО на групата „МБАЛ – Шумен“ АД и „МЦ МБАЛ – Шумен“ ЕООД за 2021 г.

 1. 3.Информация относно балансовата стойност на имуществото, подлежащо на одитиране:
 2. 1.Балансова стойност на актива на „МБАЛ – Шумен“ АД - 13 076 хиляди лв. към 31.12.2020 г.;
 3. 2.Балансова стойност на актива на „МЦ МБАЛ – Шумен“ ЕООД – 91 хиляди лв. към 31.12.2020 г.
 1. 4.Изисквания към кандидатите:
 2. 1.Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията и на изискванията, посочени в настоящата обява.
 3. 2.Не може да участва в процедурата кандидат, който е извършвал задължителен финансов одит на финансов отчет на „МБАЛ – Шумен“ АД в продължение на последните четири поредни години.
 4. 3.Правоспособност – кандидатът, както и предложеният от него одитор – ръководител на екипа, трябва да е регистриран одитор по смисъла на § 1, т. 36 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит /ЗНФО/ - „Регистриран одитор е физическо лице или одиторско дружество, вписано в регистъра по чл. 20 от ЗНФО, което има право да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети“.
 5. 4.Кандидатът по т. 4.3. да има най-малко 5-годишен опит в областта на финансовия одит – дипломиран експерт-счетоводител при ИДЕС в България. Ръководителят на екипа може да бъде съдружник, на трудов договор или договор за управление с кандидата, или да участва като физическо лице.
 1. 5.Срокове на изпълнение:
 2. 1.До 15.04.2022 г. - за годишен финансов отчет на „МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен;
 3. 2.До 30.04.2022 г. – за консолидирания годишен финансов отчет.
 1. 6.Максимално допустима стойност на услугата /за двете дейности/ - 10 700 лв. без ДДС.
 1. 7.Срок на валидност на офертата: 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти, определен в настоящата покана.
 1. 8.Критерии и методика за оценка на офертите:

Оценяването на офиртите, отговарящи на обявените условия ще се извърши по критерий „икономически най-изгодна оферта“, която се определя въз основа на следните показатели и съответните им относителни тегла в комплексната оценка, както следва:

Показател – П - наименование

Относително тегло

Максимално възможен брой точки

1

2

3

Предложена цена – П 1

40 % /0,40/

40

Доказан опит – П 2

50 % /0,50/

50

Срок за извършване на услугата - П 3

10 % /0,10/

10

            В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 са посочени относителните тегла на всеки показател, изразени като процент от комплексната оценка /до 100 %/; в колона № 3 е посочен максимално възможният брой точки.

            Общата комплексна оценка /КО/ за всяка оферта се определя, като първоначално се изчислят присъдените точки по всеки от трите показателя и се умножат по коефициента на относително тегло на всеки показател. След това се пристъпва към определяне на комплексната оценка, изчислена по формулата:

            КО = П 1 + П 2 + П 3

            За икономически най-изгодна оферта се према офертата, получила най-висока комплексна оценка.

            Участникът, предложил икономически най-изгодна оферта, ще бъде класиран на първо място.

            УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ

            Показател 1 – Предложена цена – П 1, с максимален брой точки 40 и относително тегло в комплексната оценка 0,40.

            Максимален брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 40 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

                                    С min

            П 1 = 40 х -------------, където

                                    C n

                                                                                  

-         0,40 е относителното тегло на показателя в комплексната оценка;

-         С minе най-ниската предложена цена;

-         С n е цената на участника.

Показател 2 – Доказан опит – П 2, с максимален брой точки 50 и относително тегло в комплексната оценка 0,50.

Оценката на всеки участник по този показател се извършва чрез присъждане на точки, определени както следва:

Изпълнени услуги

Брой успешно изпълнени услуги

Брой точки, които участникът получава

Успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО през последните пет години от датата на подаване на офертата

За 2 бр. и повече успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО на предприятие в системата на здравеопазването

50

За 1 бр. успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО на предприятие в системата на здравеопазването

20

За 10 и повече успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО на предприятие извън системата на здравеопазването

10

За от 4 до 9 успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО на предприятие извън системата на здравеопазването

5

За до 3 бр. успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО на предприятие извън системата на здравеопазването

0

            Показателят „Доказан опит“ – П 2 е оценка за успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО на контрагенти.

            Оценяването в тази част се извършва по следния начин: участникът получава точки или за успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО на предприятие в системата на здравеопазването, или за успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО на други контрагенти – предприятия извън системата на здравеопазването.

            Присъждането на точки по този показател се извършва на основание декларираните от участника обстоятелства в декларация – Приложение № 3.

            Показател № 3 – Срок за извършване на услугата – П 3, с максимален брой точки 10 и относително тегло в комплексната оценка 0,10.

            Максимален брой точки получава офертата на кандидат, предложил най-кратък срок за проверка и заверка на ГФО на „МБАЛ – Шумен“ АД и годишен консолидиран финансов отчет на групата.

            Офертата на всеки участник по този показател се извършва чрез присъждане на точки, определени както следва:

Срок за извършване на услугата – П 3

Предложен срок

Брой точки, които участникът получава

Срок за заверка на ГФО

До 15 дни от представяне на ГФО

10

До 30 дни от представяне на ГФО

1

            Присъждането на точки по този показател се извършва на основание декларираните от участника обстоятелства в декларация – Приложение № 3.

 1. 9.Указания за подготовка на офертата:
 2. 1.Кандидатът подготвя и представя оферта по образец, съгласно настоящата обява. Офертата трябва да съответства напълно на изискванията, посочени в обявата и да се отнася до пълния обем на услугата. Съдържащият се в настоящата обява образец на офертата е задължителен за кандидатите.
 3. 2.Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, от кандидата, или от упълномощен от него представител, или по пощата, по куриер - в деловодството на „МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен 9700, ул. „Васил Априлов“ № 63.
 4. 3.Върху плика се посочва, че е оферта за регистриран одитор, както и имената на кандидата физическо лице, адрес или наименование на юридическото лице, седалище и адрес на управление, телефон и по възможност факс или електронен адрес.
  1. 10.Съдържание на офертата:

В плика с офертата трябва да се съдържат следните документи:

 1. 1.Оферта по образец – оригинал, изготвя се по приложения Образец № 1 и се подписва от кандидата.
 2. 2.Декларация във връзка с критериите за подбор – изготвя се по приложения образец – Приложение № 2, към която се прилагат:
 3. 3.Декларация във връзка с показателя „Доказан опит“ – изготвя се по приложения образец Приложение № 3,
 1. 11.Срок за подаване на оферти:
  Всеки кандидат може да подаде оферта до 16,00 часа на 12.05.2021 г. в деловодството на „МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63.
 1. Оценка на офертите и класиране на кандидатите: Оценката на офертите и класирането на кандидатите ще бъде извършено от комисия, определена от изпълнителния директор на „МБАЛ – Шумен“ АД, след изтичане на срока за подаване на оферти.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                                      /д-р Димитър Костов/

Образци на документи за кандидатите

 

     „ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН ” АД

         гр. Шумен ул.”В. Априлов” 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 751, Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Р Е Ш Е Н И Е 

за отдаване под наем чрез търг с явно наддаване на обособен имот /обект/

собственост на „МБАЛ - Шумен” АД

            Днес, 19 април 2021 г. в гр. Шумен, д-р Димитър Георгиев Костов - изпълнителен директор на „МБАЛ-Шумен” АД, ЕИК 127521092, адрес гр.Шумен, ул. ”В.Априлов”№ 63, на основание чл. 29, ал. 3 и Приложение № 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, откривам търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособен имот /обект/, собственост на „МБАЛ-Шумен” АД, както следва:

            1. Описание на обекта:

            1.1. 100 кв. метра от приземен етаж на сграда – кухня с ид. № 83510.661.322.69, състоящи се от подход, основно помещение, коридор и стая, находящи се на адрес гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63

            1.2. Обектът се отдава за срок от 3 години.

            2. Начална месечна наемна цена за обекта, определена от лицензиран оценител - 230 лв. без ДДС /276 лв. с ДДС/.

            3. Стъпка на наддаване - 5 лв.

            4. Вид на търга – с явно наддаване.

            5. Начин на плащане – месечната наемна цена се изплаща от наемателя на наемодателя най-късно до 10-то число на текущия месец, въз основа на сключен договор за наем.

            6. Дата, място и час на провеждане на търга:

6.1. Дата на провеждане на търга – 11.05.2021 г.;

6.2. Място на провеждане на търга - заседателната зала на „МБАЛ – Шумен” АД на втори етаж на Терапевтичен блок;

6.3. Час на провеждане на търга – 14,00 часа.

7. Ред за закупуване на тръжната документация, размер и начин на плащане на нейната цена и място на нейното получаване, както и размер на депозита:

7.1. Ред за закупуване на тръжната документация, размер и начин на плащане на нейната цена и място на нейното получаване - Тръжната документация се закупува от деловодството на МБАЛ - Шумен на адрес гр. Шумен 9700, ул. ”В. Априлов”№ 63 – Хирургически блок – партер, на цена 5 лв., платими в брой в касата на дружеството или по банкова сметка № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен. Тръжната документация се закупува до 16,00 часа на 10.05.2021 г.

7.2. Размер на депозита – 60 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен в срок до 16,00 часа на 10.05.2021 г.

8. Условия за оглед на обекта:

Огледът на обекта се осъществява всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа в срок до 10.05.2021 г. вкл., тел. 054 800-749 – Гергана Спасова.

9. Краен срок за приемане на заявленията за участие:

9.1. Заявленията за участие се подават в запечатан непрозрачен плик в срок до 16,30 часа на 10.05.2021 г. в деловодството на „МБАЛ-Шумен” АД на адрес гр. Шумен 9700, ул. ”В. Априлов”63 /по пощата, с куриер или на ръка/, като върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта.

9.2. Към заявлението за участие се прилага нотариално заверено пълномощно от титуляря или управителния орган, ако заявлението е подписано от пълномощник, документ за закупена тръжна документация, документ за внесен депозит.

            10. Няма специални изисквания към участниците - може да участват всякакви физически и юридически лица. Всеки участник се легитимира с лична карта, юридическото лице с удостоверение за актуално състояние /разпечатка от Търговския регистър/, а когато участва пълномощник, той трябва да е с нотариално заверено пълномощно.

            11. Ден, място и час на повторно провеждане на търга:

            Когато на търга не се яви кандидат, същият се провежда повторно на 11.06.2021 г. на същото място, в 14,00 часа.

            13. Търгът може да се проведе и когато е подадено само едно заявление за участие. В случай, че на търга се яви само един кандидат от подалите заявления за участие, търгът се отлага с два часа и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

            14. За спечелил търга участник се определя този, който е предложил най-висока цена.

            15. Спечелилият търга участник е длъжен да сключи договор за наем с наемодателя в петнадесетдневен срок от уведомяването му. При неизпълнение, за спечелил търга се определя участникът, предложил следващата по размер цена, при условие, че не е изтеглил своя депозит. Депозитът на отказалия да сключи договор участник не се връща.

            16. Утвърждавам тръжната документация за провеждането на търга за отдаване под наем.

Настоящото решение да се обяви на интернет страниците на Агенцията за публичните предприятия и контрол и на „МБАЛ – Шумен” АД.

                                                                                   ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                          /д-р Димитър Костов/

 Р Е Ш Е Н И Е № 9 за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на площи за поставяне на кафеавтомати на територията на „МБАЛ – Шумен” АД 26.08.2020г

                      „ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН ” АД

                                                       гр. Шумен ул.”В. Априлов” 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 751, Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Р Е Ш Е Н И Е № 9

за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на площи за поставяне на кафеавтомати на територията на „МБАЛ – Шумен” АД

            Днес, 26 август 2020 г. в гр. Шумен, д-р Димитър Георгиев Костов - изпълнителен директор на „МБАЛ-Шумен” АД, ЕИК 127521092, адрес гр.Шумен, ул. ”В.Априлов”№ 63, на основание чл. 29, ал. 3 и Приложение № 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, откривам търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площи за поставяне на вендинг автомати за кафе и топли напитки.

            1. Описание на обектите:

1. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се във фоайето на VІІ етаж на ХБ, пред служебните асансьори;

2. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се на партерен етаж Спешно приемно отделение;

3. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се в Първо вътрешно отделение, V етаж на Хирургически блок;

4. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се на ІV етаж, фоайе на Отделение Патологична бременност;

5. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се пред входа на Спешно отделение, отляво;

6. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се на партер на Хирургически блок, вдясно от асансьор за пациенти;

7. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се на партер на Хирургически блок, вляво от служебен асансьор;

8. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се на ІV етаж на Хирургически блок, централно пред товарни асансьори;

9. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се във фоайето на ІХ етаж Хирургически блок;

10. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се във фоайето на ІІ етаж на Хирургически блок;

11. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се във фоайето на Отделение по хемодиализа;

12. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се на І етаж на Терапевтичен блок;

13. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се централно на VІІІ етаж в Хиургически блок;

14. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се на І етаж на входа на Инфекциозно отделение;

15. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се пред централен вход на "МБАЛ-ШУМЕН" АД, отляво;

16. площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/, находяща се в чакалнята на Детско отделение.

            Обектите се отдават под наем заедно, т.е. един кандидат участва за наемането на всичките 16 обекта.

            Обектите се отдават за срок от 3 години.

            2. Начална месечна наемна цена за всички обекти, определена от лицензиран оценител - 3168 /три хиляди сто шестдесет и осем/ лв. с включен ДДС.

            3. Стъпка на наддаване - 100 лв.

            4. Вид на търга – с тайно наддаване, при закрито заседание на комисията за провеждане на търга.

            5. Начин на плащане – месечната наемна цена се изплаща от наемателя на наемодателя най-късно до 10-то число на текущия месец, въз основа на сключен договор за наем.

            6. Дата, място и час на провеждане на търга:

6.1. Дата на провеждане на търга - 11 септември 2020 г.;

6.2. Място на провеждане на търга - заседателната зала на „МБАЛ – Шумен” АД на втори етаж на Терапевтичен блок;

6.3. Час на провеждане на търга – 14,00 часа.

7. Ред за закупуване на тръжната документация, размер и начин на плащане на нейната цена и място на нейното получаване, както и размер на депозита:

7.1. Ред за закупуване на тръжната документация, размер и начин на плащане на нейната цена и място на нейното получаване - Тръжната документация се закупува от деловодството на МБАЛ - Шумен на адрес гр. Шумен 9700, ул. ”В.Априлов”№ 63 – Хирургически блок – партер, на цена: 10 лв., платими в брой в касата на дружеството или по банкова сметка № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен. Тръжната документация се закупува до 16,30 часа на 10.09.2020 г.

7.2. Размер на депозита – 60 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен в срок до 16,30 часа на 10.09.2020 г.

8. Условия за оглед на обектите:

Огледът на обектите се осъществява всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа в срок до 10.09.2020 г. вкл., тел. 054 800-749 – Гергана Спасова.

9. Краен срок за приемане на заявленията за участие:

9.1. Заявленията за участие се подават в запечатан непрозрачен плик в срок до 16,30 часа на 10 септември 2020 г. в деловодството на „МБАЛ-Шумен” АД на адрес гр. Шумен 9700, ул. ”В.Априлов”63 /по пощата, с куриер или на ръка/, като върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта на търга.

9.2. Освен заявлението за участие в плика се прилага:

- нотариално заверено пълномощно от титуляра или управителния орган, ако заявлението е подписано от пълномощник;

- документ за закупена тръжна документация;

- документ за внесен депозит;

- малък запечатан непрозрачен плик, съдържащ ценовото предложение на участника.

            10. Няма специални изисквания към участниците - може да участват всякакви физически и юридически лица. Всеки участник се легитимира с лична карта, юридическото лице с удостоверение за актуално състояние /разпечатка от Търговския регистър/, а когато участва пълномощник той трябва да е с нотариално заверено пълномощно.

            11. Ден, място и час на повторно провеждане на търга:

            Когато на търга не се яви кандидат, същият се обявява за непроведен и се провежда повторно на 09 октомври 2020 г. на същото място, в 14,00 часа.

            12. Търгът може да се проведе и когато е подадено само едно заявление за участие. В случай, че на търга се яви само един кандидат от подалите заявления за участие, търгът се отлага с два часа и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по предложеното от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

            13. За спечелил търга участник се определя този, който е предложил най-висока месечна наемна цена с включен ДДС.

            14. При предложена еднаква най-висока цена от повече участници, търгът продължава между тях с явно наддаване, като наддаването започва от предложената цена и със стъпка на наддаване, посочена в т.3 от настоящото решение.

            15. Спечелилият търга участник е длъжен да сключи договор за наем с наемодателя в едномесечен срок от уведомяването му, че е спечелил търга. При неизпълнение за спечелил търга се определя участникът, предложил следващата по размер цена, при условие, че не е изтеглил своя депозит.

            16. Утвърждавам тръжната документация за провеждането на търга за отдаване под наем.

            Участник, който желае да участва в търга, закупува един комплект тръжни документи и подава едно заявление за всички 16 обекта, както е посочено по-горе.

Настоящото решение да се обяви само на интернет страницата на „МБАЛ – Шумен” АД, предвид съществуващ технически проблем на страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол.

                                                                                    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                            /д-р Димитър Костов/

Р Е Ш Е Н И Е № 8 за отдаване под наем чрез търг с явно наддаване на обособен имот /обект/ на територията на „МБАЛ – Шумен” АД

„ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН ” АД

               гр. Шумен ул.”В. Априлов” 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 751, Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Р Е Ш Е Н И Е № 8

за отдаване под наем чрез търг с явно наддаване на обособен имот /обект/

собственост на „МБАЛ - Шумен” АД

            Днес, 21 юли 2020 г. в гр. Шумен, д-р Димитър Георгиев Костов - изпълнителен директор на „МБАЛ-Шумен” АД, ЕИК 127521092, адрес гр.Шумен, ул. ”В.Априлов”№ 63, на основание чл. 29, ал. 3 и Приложение № 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, откривам търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособен имот /обект/, собственост на „МБАЛ-Шумен” АД, както следва:

            1. Описание на обекта:

            1.1. Павилион с площ от 13,5 кв. метра – южен портал на болничния комплекс /откъм ул. „Кирил и Методий”/, находящ се на адрес гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63

            1.2. Помещение от 20 кв. метра, находящо се в сграда с идентификатор 83510.661.322.14 на болничния комплекс, с адрес гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63

            Двата обекта се отдават заедно за срок от една година.

            2. Начална месечна наемна цена за двата обекта, определена от лицензиран оценител - 195 лв. без ДДС /234 лв. с ДДС/.

            3. Стъпка на наддаване - 5 лв.

            4. Вид на търга – с явно наддаване.

            5. Начин на плащане – месечната наемна цена се изплаща от наемателя на наемодателя най-късно до 10-то число на текущия месец, въз основа на сключен договор за наем.

            6. Дата, място и час на провеждане на търга:

6.1. Дата на провеждане на търга - 07 август 2020 г.;

6.2. Място на провеждане на търга - заседателната зала на „МБАЛ – Шумен” АД на втори етаж на Терапевтичен блок;

6.3. Час на провеждане на търга – 14,00 часа.

7. Ред за закупуване на тръжната документация, размер и начин на плащане на нейната цена и място на нейното получаване, както и размер на депозита:

7.1. Ред за закупуване на тръжната документация, размер и начин на плащане на нейната цена и място на нейното получаване - Тръжната документация се закупува от деловодството на МБАЛ - Шумен на адрес гр. Шумен 9700, ул. ”В.Априлов”№ 63 – Хирургически блок – партер, на цена: 10 лв., платими в брой в касата на дружеството или по банкова сметка № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен. Тръжната документация се закупува до 16,30 часа на 06.08.2020 г.

7.2. Размер на депозита – 60 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен в срок до 16,30 часа на 06.08.2020 г.

8. Условия за оглед на обекта:

Огледът на обекта се осъществява всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа в срок до 06.08.2020 г. вкл., тел. 054 800-749 – Гергана Спасова.

9. Краен срок за приемане на заявленията за участие:

9.1. Заявленията за участие се подават в запечатан непрозрачен плик в срок до 16,30 часа на 06 август 2020 г. в деловодството на „МБАЛ-Шумен” АД на адрес гр. Шумен 9700, ул. ”В.Априлов”63 /по пощата, с куриер или на ръка/, като върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта.

9.2. Към заявлението за участие се прилага нотариално заверено пълномощно от титуляра или управителния орган, ако заявлението е подписано от пълномощник, документ за закупена тръжна документация, документ за внесен депозит.

            10. Няма специални изисквания към участниците - може да участват всякакви физически и юридически лица. Всеки участник се легитимира с лична карта, юридическото лице с удостоверение за актуално състояние /разпечатка от Търговския регистър/, а когато участва пълномощник той трябва да е с нотариално заверено пълномощно.

            11. Ден, място и час на повторно провеждане на търга:

            Когато на търга не се яви кандидат, същият се провежда повторно на 01 септември 2020 г. на същото място, в 15,30 часа.

            12. Търгът може да се проведе и когато е подадено само едно заявление за участие. В случай, че на търга се яви само един кандидат от подалите заявления за участие, търгът се отлага с два часа и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по предложеното от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

            13. За спечелил търга участник се определя този, който е предложил най-висока цена.

            14. Спечелилият търга участник е длъжен да сключи договор за наем с наемодателя в едномесечен срок от уведомяването му, че е спечелил търга. При неизпълнение за спечелил търга се определя участникът, предложил следващата по размер цена, при условие, че не е изтеглил своя депозит.

            15. Утвърждавам тръжната документация за провеждането на търга за отдаване под наем.

            Участник, който желае да участва в търга, закупува един комплект тръжни документи и подава едно заявление за двата обекта, както е посочено по-горе.

Настоящото решение да се обяви само на интернет страницата на „МБАЛ – Шумен” АД, предвид съществуващ технически проблем на страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол.

                                                                                    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                            /д-р Димитър Костов/

Кампания „Отворени врати”

От 09.12.2019 г. до 13.12.2019 г. включително „МБАЛ – Шумен” АД провежда кампания „Отворени врати”.

Ще бъдат извършвани анкети и прегледи на всички желаещи лица /независимо от здравноосигурителния им статус/, които имат оплаквания от дихателната система – кашлица, храчки, кръвохрачене, болки в гръдния кош, температура.

Прегледите ще се извършват, както следва:

От 9,00 часа до 13,00 часа във Второ вътрешно отделение на адреса на дейност в гр. Нови пазар, ул. „Христо Ботев” № 22.

 

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

МБАЛ Шумен АД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, 9700, ул. „Васил Априлов“ № 63, ЕИК 127521092, с Представител Атанас Атанасов

Пълен пощенски адрес: гр. Шумен, 9700, ул. „Васил Априлов“ № 63

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 054 800-733; факс 054 800 751; e-mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Лице за контакти: инж. Любен Гецев – тел. 0888 289739

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

съобщава

на засегнатото население, че има следното инвестиционно предложение:

Спешно отделение (СО) - Вътрешно преустройство на част от съществуваща триетажна сграда на МБАЛ Шумен АД, в ПИ с идентификатор по КККР 83510.661.322, гр. Шумен, Община Шумен

 Изтегли