Проект развитие на човешките ресурси

proekt

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007- 2013 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

 

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001- 2.3.03 „Безопасен труд"

 

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН" АД със седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. „Васил Априлов" № 63 работи по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът е с наименование „Подобряване на безопасните и здравословни условия на труд в „МБАЛ - Шумен" АД чрез модернизация на трудовите процеси, осигуряване на лични предпазни средства за работещите в лечебното заведение и внедряване на мерки с цел защита от пожар и взрив", съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2303-03-14007/29.08.2013 г.

 

 

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „МБАЛ - Шумен" АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.