Кабинети за Планов Прием

Плановия прием се осъществява през два кабинета – Хирургичен и Терапевтичен разположени на партерен етаж на „Хирургически блок“ в непосредствена близост до Регистратура.

Приемащ лекар е д-р Албена Бозаджиева – Специалист по Вътрешни Болести

Работно време на кабинетите

 • Понеделник: от 8:00 до 16:00 ч.
 • Вторник: от 8:00 до 16:00 ч.
 • Среда: от 8:00 до 16:00 ч.
 • Четвъртък: от 8:00 до 16:00 ч.
 • Петък: от 8:00 до 16:00 ч.
 • Събота: от 8:00 до 16:00 ч.
 • Неделя: от 8:00 до 12:00 ч.

ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ

Координатор: Даниелка Иванова Магистър „Управление на Здравните грижи”

Психолог: Милена Михайлова Магистър„Психолог” със специализация по Клинична и консултативна психология

Здравно-консултативния център за майчино и детско здраве е създаден през 2015г, в рамките на Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве.

Осигурява комплексно обслужване на бременни, родилки и деца:

Още...

Клинични психолози

 Милена Михайлова Тодорова, клиничен психолог                           

 Магистър Психолог със специализация по Клинична и консултативна психология към Софийски университет „Свети Климент Охридски".

 Професионална квалификация: Индивидуално, семейно и кризисно консултиране, психодиагностика със специализирани методики за когнитивни процеси и интелект включително придобити сертификати за работа с MMPI-2 (Minesota Multifasic Personaliti Inventori ) и Rorschach тest кодиране по системата на Exner 1 и 2 ниво. Работи с Benton test и TAT. Сертифицирани курсове по психодинамично интервю, детска психопатология, спешна психологическа помощ при критични/стресови ситуации. Базово ниво по позитивнa психотерапия. В момента - майсторско ниво по позитивна психотерапия към ДППБ - гр. Варна. Член на Дружеството на психолозите в България.

Още...

Болнична аптека

 

Управител: Маг.фарм. Татяна Петрова

 

 

 

Добре дошли на страницата на болнична аптека при “МБАЛ – гр. Шумен” АД.
Болнична аптека е разположена в отделна самостоятелна сграда. Разполага с всички необходими помещения по изискванията съгласно Наредба № 8 от 23.06.2000 г.

Още...

Отделение по хемодиализа

 

Началник отделение: Д-р Недю Димитров Недев - нефролог

 

 

 

 

Отделението за хемодиализа при “МБАЛ-Шумен” АД е разположено в модерно отремонтирана просторна база и разполага с възможности за провеждане на съвременно лечение на острата и терминална ХБН.
Мисията на отделението е “Живот с хемодиализа” – да върнем радостта от живота на болните, страдащи от терминална ХБН. Екипът му работи в интерес на пациентите.

Контакти: 855 755 /260, 346, 268/

Още...

ТЕЛК

 

Председател на Обща ТЕЛК- Шумен: Д-р Валентина Димитрова Манолова-невролог

 

 

 

 

Да се разширят програмите за социална адаптация и интеграция на хората с намалена работоспособност.
За по-качествен живот на хората с увреждания!

Контакти: 054 855 782 ;
централа 054 855 755
вътрешен - 243

Още...

Отделението по трансфузионна хематология

 

Началник отделение: д-р София Жираир Димова - Хематология

 

 

 

 

Добре дошли в Уеб-страницата на отделението по трансфузионна хематология! Основната задача на нашето отделение е осигуряването на безопасна кръв за пациентите на “МБАЛ-Шумен” АД и всички останали здравни заведения на територията на Шуменска област, като се спазват принципите за доброволност и безвъзмездност при даряването на кръв и защита правата на донорите и реципиентите.

Още...

Отделение по Съдебна медицина

 

Началник отделение: д-р Владимир Петков Владов - Съдебна медицина и Патологоанатомия

 

Отделение “Съдебна медицина” е с насоченост към научно-практическо изследване със заключение по въпроси от медико-биологичен характер. Ориентирано е към стоящите проблеми на обществото по опазване здравето и живота на човека, като биологична и социална стойност, от които зависи обществената значимост на индивида. Съдебната медицина е връзката между Правосъдието и хуманната медицина. Обогатява другите медицински специалности в борбата със социално значимите заболявания.

Още...

Отделение "Обща и клинична патология"

 

Началник отделение: д-р Златко Атанасов Златев - патолог

 

 

Патологията е в основата на всички медицински познания
проф. К. Рокитански

 

 

 

 

Здравейте,
Ако, съдбата Ви срещне с Нас, екипът на патологоанатомично отделение ще направи необходимото да улесни Вашия лекар при интерпретацията на патологичните процеси и заболявания.

Още...

Спешно отделение

 

Началник отделение: д-р Петко Загорчев- Специалист по Анестезиология и Реанимация, Токсикология, Магистър по здравен мениджмънт и допълнителна квалификация по Хомеопатия

 

 

 

 

 

Медицински екип:

Лекари:

 • Валентин Петров Тодоров - лекар уролог
 • Стойка Владимирова Борисова - лекар вътрешни болести
 • Алиосман Сеид Ахмед - лекар
 • Тодор Димитров Манев - лекар вътрешни болести
 • Марийка Стилиянова Радева - ВрИД старша мед.сестра

Персонал:

 • Медицински сестри 17 бр.
 • Акушерки – 2 бр.
 • Санитари – 10 бр.

Отделението е разположено на партерния етаж в главния корпус на болницата с непосредствен достъп на транспортни средства и възможности за комуникация с болничните диагностични и лечебни структури.

Още...

Отделението за централно снабдяване със стерилни материали

 

Началник отделение: д-р Тереза Стоева Чолакова - Епидемиология Инфекциозни болести

 

 

 

 

 

 Отделението за централно снабдяване със стерилни материали /ОЦССМ/е параклинично отделение, дейността на което обхваща всички профилактични и противоепидемични мероприятия в “МБАЛ-Шумен” АД. В структурата на отделението са включени:

 •   Началник отделение – лекар по контрол на инфекциите – организира и координира своевременното провеждане на всички санитарно-хигиенни мероприятия, анализира заболеваемостта от ВБИ и провежда задължителни и препоръчителни имунизации.
 •   Звено за централно снабдяване със стерилни материали – осигуряване на стерилни продукти с различен срок на годност /24 ч;1 м; 3 м,6м./ по европейски стандарт със съвременна швейцарска апаратура.
 • Звено “ Дезинфекция, дезинсекция и дератизация” – профилактични и крайни дезинфекции, дератизационни и дезинсекционни мероприятия.
Още...

Отделение по образна диагностика

 

Н-к на отделението: Д-р Добринка Аврамова - Специалист по Образна диагностика

 

 

 

 

 

 

 

Медицински екип:

 • Даниела Димитрова Великова - лекар образна диагностика
 • Антоанета Желязкова Георгиева - лекар образна диагностика
 • Светла Георгиева Петрова-Илиева - лекар образна диагностика
 • Георги Николаев Славчев - лекар специализант-образна диагностика
 • Мутлу Назми Насъф - лекар специализант-образна диагностика
 • Галина Петкова Стаменова - старши рентгенов лаборант
 • 5 рентгенови лаборанти и една медицинска сестра.

В отделението разполагаме с добре поддържана апаратура и много добри специалисти в областта на рентгеновата и ехографска диагностика. Това е предпоставка за получаване на качествени диагностични образи при възможно най-малко лъчево натоварване на пациентите
Работи се съобразно световните норми на облъчване при рентгеновите изследвания!

Освен в Шумен, отделението работи и на адрес гр. Нови Пазар ул. Христо Ботев №22 където се извършват конвенционални рентгенови и ултразвукови изследвания както и компютърна аксиална томография (скенер)

Още...

Микробиологична лаборатория

 

Н-к Отделение: Д-р Емилия Илиева Бозова - специалност Микробиология /1990г./, 

стаж по специалността 28г. в МБАЛ – Шумен.

Контакти: 054 855 778; 054 855-755/ 271, 386, 372;

 

 

 

Микробиологична лаборатория на “МБАЛ- Шумен“ АД e медико-диагностична лаборатория за клинична микробиологична диагностика. Разположена е на ІІ етаж на Терапевтичния блок, източното крило. С опит и традиции в организацията и диагностиката, с висококвалифициран персонал, апаратура и консумативи за широк кръг изследвания, Микробиологична лаборатория цели високо качество на диагностиката, работейки според правилата на добрата лабораторна практика. Лабораторията изпълнява стандарт за второ ниво на компетентност към ЛЗ за болнична помощ и стандарт за лаборатория по туберкулоза средно ниво. Защитила е сертификати с отлична оценка от Външен контрол по микробиология за цикли от 1999г. до 2014г. включително, осъществяван от Микробиологичен отдел на НЦЗПБ - София. Участва в Международна програма EARSS – Лондон, Англия - Европейска система за наблюдение на инвазивни патогени и антибиотичната им резистентност, като защитава ежегодно Международен сертификат.

Още...

Клинична лаборатория

 

Н-к на отделението: Д-р Галина Драганова Радева – Специалности ,,Клинична лаборатория” и ,,Вътрешни болести”. Магистър ,,Здравен мениджмънт”. Административен опит като   Началник ,,Клинична лаборатория” в ,,МБАЛ-Шумен”АД.

Контакти: 054/ 855 755-в. 506

 

 

 

Медицински екип

Лекари:

 • Д-р Таня Филипова Хараланова - лекар, клинична лаборатория/ старши лекар
 • Д-р Емине Халил Мехмедова - лекар, клинична лаборатория
 • ГалинаГенчева Калева – химик-органик
 • Старши лаборант: Елена Златева- магистър ,,Управление здравни грижи”
 • Мед.лаборанти – 13

 

МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА

Още...