Клинична лаборатория

 

Н-к на отделението: Д-р Галина Драганова Радева – Специалности ,,Клинична лаборатория” и ,,Вътрешни болести”. Магистър ,,Здравен мениджмънт”. Административен опит като   Началник ,,Клинична лаборатория” в ,,МБАЛ-Шумен”АД.

Контакти: 054/ 855 755-в. 506

 

 

 

Медицински екип

Лекари:

 • Д-р Таня Филипова Хараланова - лекар, клинична лаборатория/ старши лекар
 • Д-р Емине Халил Мехмедова - лекар, клинична лаборатория
 • ГалинаГенчева Калева – химик-органик
 • Старши лаборант: Елена Златева- магистър ,,Управление здравни грижи”
 • Мед.лаборанти – 13

 

МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА

 

Клинична лаборатория е обособено звено към Консултативно-диагностичен блок на ,,МБАЛ-Шумен” АД. Разположена е на втория етаж на Хирургически блок. Работи на непрекъснат 24 часов работен режим, включително почивни и празнични дни. Лабораторията отговаря на ІІІ ниво компетентност според медицински стандарт ,,Клинична лаборатория”.

Лабораторни апарати:

 • Биохимичен анализатор – Mindrey BS 300;
 • Биохимичен анализатор – SHIMADZU;
 • Автоматиченхематологичен брояч – АBACUS 5(5-diff);
 • Автоматичен хематологичен брояч – SysmexXS -500i(5-diff);
 • Автоматичен хематологичен брояч – Micros60(3-diff);
 • Кръвно – газов анализатор +електролити – ABL 800;
 • Кръвно – газов анализатор– ABL5;
 • Eлектролитен анализатор – МedicaEasiLytePLUS;
 • Имунологичен анализатор – IMMULITE 1000;
 • Имунологичен анализатор – mini Vidas;
 • Aвтоматична система за електрофореза – SEMAR -SCANS;
 • Коагулометър – Thrombolyzer Compact X;
 • Глюкоанализатор - KABE;
 • Уринен анализатор - DIRUI H 500.

 

В лабораторията се извършват:

 • Хематологични изследвания
  • хемоглобин, левкоцити, еритроцити, хематокрит, MCV, MCH, MCHC, Левкограма, тромбоцити.
 • Клинико-химични
  • субстрати – захар, креатинин, урея, холестерол, тригли, цериди, HDL холестерол, билигубин, пикочна киселина и др.
  • ензими – АСАТ, АЛАТ, ЛДН, КФК, ГГТ, АМИЛАЗА, АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА и др.
  • електролити – натрий, калий, хлориди, калций, фосфор, желязо
  • Хемостазеологични – протромбинова активност, INR, АПТТ, Фибриноген, ФДП.
  • Уринни
  • Ликвори
  • Кръвно газов анализатор

Доброто апаратно оборудване, използването на препоръчаните от медицинския стандарт по “Клинична лаборатория” аналитични принципи, наличието на достатъчно кадри с отлична професионална подготовка, ежедневния вътрелабораторен контрол, редовното участие в НСВОК, позволяват извършването на лабораторни услуги и с достатъчно високо качество Лабораторията извършва изследвания и на амбулаторни пациенти, по тяхно желание, на сравнително ниски цени.