Микробиологична лаборатория

 

Н-к Отделение: Д-р Емилия Илиева Бозова - специалност Микробиология /1990г./, 

стаж по специалността 28г. в МБАЛ – Шумен.

Контакти: 054 855 778; 054 855-755/ 271, 386, 372;

 

 

 

Микробиологична лаборатория на “МБАЛ- Шумен“ АД e медико-диагностична лаборатория за клинична микробиологична диагностика. Разположена е на ІІ етаж на Терапевтичния блок, източното крило. С опит и традиции в организацията и диагностиката, с висококвалифициран персонал, апаратура и консумативи за широк кръг изследвания, Микробиологична лаборатория цели високо качество на диагностиката, работейки според правилата на добрата лабораторна практика. Лабораторията изпълнява стандарт за второ ниво на компетентност към ЛЗ за болнична помощ и стандарт за лаборатория по туберкулоза средно ниво. Защитила е сертификати с отлична оценка от Външен контрол по микробиология за цикли от 1999г. до 2014г. включително, осъществяван от Микробиологичен отдел на НЦЗПБ - София. Участва в Международна програма EARSS – Лондон, Англия - Европейска система за наблюдение на инвазивни патогени и антибиотичната им резистентност, като защитава ежегодно Международен сертификат.

 

Медицински екип :

 • Д-р Емилия Илиева Бозова , Н-к Отделение, специалност Микробиология /1990г./, стаж по специалността 28г. в МБАЛ – Шумен.
 • Д-р Светлозара Пенева Петкова , ординатор , специалност Инфекциозни болести /1990г./, специалност Микробиология /1998г./, стаж по специалността – Военна болница гр. Шумен и МБАЛ – Шумен.
 • Полина Йорданова Добрева, старши лаборант, квалификация Медицински лаборант, бакалавър „Здравни грижи”, стаж 10г., Клинична лаборатория и Микробиологична лаборатория в МБАЛ-Шумен.
 • Диана Денева Кънчева, ВРИД старши лаборант
 • Катя Николова Добрева, лаборант
 • Светла Русева Неделчева, лаборант
 • Поля Хубенова Йовчева- Генчева, лаборант

Медицинска апаратура:

Лабораторията разполага с цялата изисквана по Медицински стандарт “Микробиология“ апаратура, включително компютри с програми за обработка на информацията за изолираните микроорганизми и тяхната резистентност. С програма KMEХ работи от 1994г., а с програма КМНИ, изисквана от Микробиологичен отдел на НЦЗПБ, работи от 2008г. Работи с апарати за автоматизирана бърза микробиологична диагностика и определяне чувствителността към антимикробни препарати - mini API и VITEK2, Bio Merieux, France. От 2009г. има апаратура за изследване на хемокултури Bact/ALERT.От 2011г. лабораторията работи с имунологичен анализатор miniVIDAS. Сектор „Туберкулоза” в лабораторията е оборудван с цялата изисквана апаратура по Стандарт за диагностика на туберкулоза.

Основни дейности:

 • приемане и обработване на всички видове секрети : гърлен, носен, очен, ушен и др, материали от генитален тракт, урина .
 • микробиологично изследване на ликвор
 • микробиологично изследване на кръв /хемокултура /
 • микробиологично изследване на раневи материали, пунктати, дренажи, катетри и др., включително и за анаероби.
 • микробиологично изследване на изпражнения за патогенни и условно – патогенни микроорганизми, включително за Campylobacter, Yersinia enterocolitica, Clostridium, ентероинвазивни /EIEC/, ентерохеморагични/EHEC/ и ентеротоксигенни /ETEC/ E.coli.
 • посявка на всички видове материали за туберкулоза.
 • серологични изследвания : AST, Waaler Rose, Widal, Paul–Bunnel, инфекциозна мононуклеоза, Епщайн Бар вирус IgM, Цитомегаловирус IgM,Лаймска болест IgM и IgG, Токсоплазмоза IgM, сифилис TPHA – качествен и количествен, VDRLи др.
 • имунохроматографски тестове: рота-вируси, адено-вируси, хламидия, грипен вирус, ентеровирус, Хеликобактер пилори и др.
 • определяне и интерпретиране на чувствителността на изолираните микроорганизми към антибактериални и антимикотични лекарствени средства, консултация при избор на антимикробна терапия.
 • мониторинг на микробната болнична флора, резистентността и ВБИ щамовете.
 • участие в изработването на Болничната антибиотична политика.
 • анализ на болничната антибиотична консумация.

Уникални дейности за региона:

 • диагностика на туберкулоза.
 • диагностика на Campylobacter, Yersinia, Clostridium и др. трудно-култивиращи се причинители на ентероколити.
 • изследване за рота-вируси, адено-вируси, грипен вирус, ентеровирус.
 • Лаймска болест – IgM, IgG в серум, IgG в ликвор.
 • сифилис TPHA – количествен, VDRL.
 • бърза и точна идентификация, включително и на редки патогени, определяне на чувствителност чрез MIC/според изискванията на СЗО/ и експертна оценка с автоматизирана система.
 • определяне на антибиотична чувствителност чрез MIC с E- test.

Други дейности и услуги:

 • изследване на материали от други лечебни заведения в областта, сключили договори с МБАЛ .
 • изследване на амбулаторни пациенти по тяхно желание срещу заплащане по ред, установен със заповед на Директора на МБАЛ.