Отделението за централно снабдяване със стерилни материали

 

Началник отделение: д-р Тереза Стоева Чолакова - Епидемиология Инфекциозни болести

 

 

 

 

 

 Отделението за централно снабдяване със стерилни материали /ОЦССМ/е параклинично отделение, дейността на което обхваща всички профилактични и противоепидемични мероприятия в “МБАЛ-Шумен” АД. В структурата на отделението са включени:

 •   Началник отделение – лекар по контрол на инфекциите – организира и координира своевременното провеждане на всички санитарно-хигиенни мероприятия, анализира заболеваемостта от ВБИ и провежда задължителни и препоръчителни имунизации.
 •   Звено за централно снабдяване със стерилни материали – осигуряване на стерилни продукти с различен срок на годност /24 ч;1 м; 3 м,6м./ по европейски стандарт със съвременна швейцарска апаратура.
 • Звено “ Дезинфекция, дезинсекция и дератизация” – профилактични и крайни дезинфекции, дератизационни и дезинсекционни мероприятия.

Отделението притежава сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на медицинските изделия с Европейски стандарт 13485:2003.

Възможност за сключване договор по гореописаните дейности.

Мадицински екип:

Старша медицинска сестра: Дияна Върбанова Хараланова –образователно квалификационна степен „магистър” по здравни грижи; специалност „Болнична хигиена”; профилирано курсово обучение по швейцарски проект “Централна стерилизация”- стерилизационен техник ІІІ степен

Медицински сестри – 3 бр.
Дезинфектори – 2 бр.
Автоклависти – 4 бр.

Медицинска апаратура:

 •  Два стерилизатора с пара под налягане на фирма “Шерер”, всеки с капацитет 9 SE с компютърно устройство за контрол на всички параметри по време на стерилизация, гарантиращи качеството на стерилизационния процес
 •   Газов стабилизатор на фирма “ Шерер” за стерилизация с формалдехид на всички термолабилни материали.
 •   Машина за опаковане на материали и инструменти с фолиева паковка.

Деийност:

В ОЦССМ се извършват следните дейности:

 • Лекар по контрол на инфекзциите
  • епидемиологични проучвания по заразни и незаразни заболявания
  • анализ и прогноза на заболеваемостта от ВБИ
  • задължителни и препоръчителни имунизации
  • разработване на антибиотична стратегия 
  • осъществяване санитарно-микробиологичен контрол на дезинфекция и стерилизация на външна среда.
 • Звено “Централна стерилизация”
  • осигуряване на стерилен продукт със съвременна стерилизационна апаратура
  • подготовка на индивидуални пакети с различен вид опаковка и срок на годност 24 часа, 1 м., 3 м. 
  • периодичен контрол качеството на стерилния продукт с биологични индикатори и “Бови Дик” тест.
  • стерилизация на термолабилни материали с формалдехид.
 • Звено “Дезинфектори”
  • профилактични и крайни дезинфекции 
  • дератизационни и дезинсекционни мероприятия

Звено “Централна стерилизация” – има сключени договори за външни услуги с различни здравни заведения и звена за доболнична помощ.