ТЕЛК

 

Председател на Обща ТЕЛК- Шумен: Д-р Валентина Димитрова Манолова-невролог

 

 

 

 

Да се разширят програмите за социална адаптация и интеграция на хората с намалена работоспособност.
За по-качествен живот на хората с увреждания!

Контакти: 054 855 782 ;
централа 054 855 755
вътрешен - 243

 

Медицински екип:

 • Д-р Радко Янакиев Костадинов – член на Обща ТЕЛК – Шумен
 • Д-р Иван Георгиев Попов - член на Обща ТЕЛК – Шумен

Технически сътрудници:

 • г-жа В. Генчева;
 • г-жа Пл. Йорданова;
 • г-ца Н. Стойнева.

Основни дейности:

Обща ТЕЛК- гр. Шумен е структурно звено на МБАЛ- Шумен-АД. Освидетелства и преосвидетелства пациенти по постоянен адрес от гр. Шумен, община Шумен, община Смядово и община Върбица или по настоящ адрес, ако са регистрирани на този адрес най- малко три месеца преди подаване на молба- декларация в РКМЕ / Картотека на инвалида /. Изключение се допуска, когато лицето се намира на продължително / повече от 30 дни/ болнично или домашно лечение и не е в състояние да се яви пред ТЕЛК по района на постоянния си адрес.

Обща ТЕЛК- Шумен освидетелства лицата по повод на:

 • Временна неработоспособност;
 • Трайно намалена работоспособност на и над 16- годишна възраст;
 • Вид и степен на увреждане на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО;
 • Вид и степен на увреждане на деца до 16- годишна възраст;
 • Искане на застрахователи и на застраховани лица;
 • Трудоустрояване на лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност;
 • Определяне на характера на заболяванията – професионален или общ;
 • При постъпил формуляр Е 213;
 • Други случаи, предвидени в нормативни актове.

Обща ТЕЛК – гр. Шумен освидетелства лица с общи заболявания. Лица с очни, психични, специфични и неспецифични белодробни заболявания се освидетелстват в специализираните ТЕЛК по съответните заболявания в гр. Варна.