Първо вътрешно отделение

 

 Началник отделение: д-р Стоян Тотев Тодоров - Специалности "Вътрешни болести", "Ревматология" и "Здравен Мениджмънт"

 

 

Първо вътрешно отделение се намира на територията на хирургическия блок на „МБАЛ – Шумен” – АД - етаж V.

Отделението разболага с 35 легла, функционален сектор за горна и долна ендоскопия, бронхоскопии, кабинет за функционално изследване на дишането- спирометрия.

Медицински екип

 Лекари:

 • Георги Иванов Иванов – Стаеши Лекар, Специалисти Гастроентерология, Вътрешни болести,, Здравен мениджмънт    
 • Николай Боянов Николов - Лекар. Специалности Клинична Хематология, Вътрешни болести, Обща онколгия, Здравен мениджмънт  
 • Албена Яворова Младенова-Тодорова - Лекар. Специалности Вътрешни Болести, Пневмология и Фтизиатрия, Здравен мениджмънт.                       
 • Венцеслав Радославов Вълчанов - Лекар Пневмология и Фтизиатрия. Сертификат Бронхоскопия
 • Ганка Минчева Николова - Лекар Педиатър                                
 • Илиянка Кръстева Узунова - Лекар Пневмология и Фтизиатрия                                            
 • Мария Крумова Илиева-Гагова - Лекар Пневмология и Фтизиатрия              
 • Невена Михайлова Христова-Емин - Лекар Специализант Ревматология                                             
 • Стоянка Георгиева Владева - Лекар Ревматология                        
 • Христо Цветанов Данаилов - Ревматолог  

Ст.мед.сестра: Петя Тодорова Петкова – Магистър „Управление  здравни грижи”

 

 В отделението работят 20 медицински сестри и 11 санитари.

 СПИСЪК НА АПАРАТУРАТА:

 • ЕХОГРАФ за диагностичен ултразвук на стави;
 • ОСТЕОДЕНЗОМЕТЪР – измерване на костната плътност при остеопороза. 
 • Спирометър   

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

 • ревматологичните болести-.
 • Заболявания на на дихателната система /пневмонии, бронхити, пневмофибрози, белодробен енфизем, плеврити, карцином на белия дроб, саркоидоза и белодробен тромбоемболизъм, бронхиална астма/- диагностика, изследвния ехография на бял дроб, плеврална пункция. 
 • Заболявания на стомашно - чревния тракт: /хронични гастрити, язвена болест на стомаха, хронични колити, карцином на стомаха, хронични колити, карцином на дебелото черво, ХУХК, усложненията на язвената болест, стеноза на пилора - диагностика, лечение. 
 • Заболявания на черния дроб и жлъчната система - хронични хепатити, цироза на черния дроб и усложненията /кървене, енцефалопатия, асцит/ карцином на черния дроб, жлъчна калкулоза, холецистити, механичен иктер - диагностика, ехографско излеване,коремна пункция. 
 • Кръвни заболявания - заболявания на лимфната система, болест на Ходжкин, левкози, анемии, тромбоцитопения, хемофилия - диагностика, изследвания, лечение, кръвопреливане. 

Образованието и квалификацията на всички кадри в отделението са в съответствие със заеманата от тях длъжност. В отделението има утвърдена програма за повишаване на квалификацията на кадрите, която включва непрекъснато следене на нова научна информация с оглед внедряване в практиката на нови методи на диагностика и лечение на болните; участие в симпозиуми и работни срещи, редовно провеждане на колегиуми по предварителна програма, практическо обучение на сестри и санитар