Събиране на оферти с обява

„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД”, по обособени позиции”

Периодична доставка на дезинфектанти за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД, по обособени позиции.

„Предоставяне на застрахователни услуги чрез „Застраховка на недвижимо имущество и медицинска апаратура на „МБАЛ-ШУМЕН” АД”, по обособени позиции” подробно описани в  Техническата спецификация

„Предоставяне на застрахователни услуги чрез „Застраховка на медицинска апаратура на „МБАЛ-ШУМЕН” АД”.

„Предоставяне на застрахователни услуги чрез задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” и „Автокаско” на служебни МПС на „МБАЛ-ШУМЕН” АД, по обособени позиции”

„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД, по обособени позиции”

„Периодична доставка на дезинфектанти за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД, по обособени позиции”

„Периодична доставка на дезинфектанти за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД, по обособени позиции” - Прекратена

"Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване  и сервиз на парен стерилизатор/автоклав за нуждите на "МБАЛ-ШУМЕН" АД"

Периодична доставка на дезинфектанти за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД, по обособени позиции”

„Транспортиране и третиране на опасни отпадъци на „МБАЛ – ШУМЕН” АД”

 „Реконструкция на част от вътрешната част на Хирургически блок на „МБАЛ – Шумен” АД, посредством изграждане на асансьорна шахта, монтаж, пускане в експлоатация и сервизиране на асансьорна уредба”

„Реконструкция на част от вътрешната част на Хирургически блок на „МБАЛ – Шумен” АД, посредством изграждане на асансьорна шахта, монтаж, пускане в експлоатация и сервизиране на асансьорна уредба” - Прекратена

„Периодична доставка на дезинфектанти за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД”

„Транспортиране и третиране на опасни отпадъци на „МБАЛ – ШУМЕН” АД”

Ремонтни и възстановителни работи по сгради на „МБАЛ – ШУМЕН” АД” и авариен ремонт и реконструкция на отоплителна инсталация на VІІІ етаж на Хирургически блок